Социал зузалтран харжру лахъ бунни

Социал зузалтран харжру лахъ бунни

Вай гьантрай Дагъусттан Республикалул ХIукуматрал кьамул бунни цIусса хIукму. Мунийн бувну Дагъусттан Республикалул ЗахIматрал ва социал хьхьичIуннайшивурттал министерствалул биялдарай зузисса идарарттал зузалтран лахъ буллалиссар харжру, 15 процентрая 35 процентрайн бияннин, гьарца зузалал бувгьусса къуллугърах бурувгун.


Махъсса ряхра шинал дянив ва цалчинни Дагъусттаннал ЗахIматрал министерствалул каялувшиндаралу зузисса паччахIлугърал идарарттал зузалтран харж лахъ баврил хIакъиравусса документ кьамул буллалисса Республикалул Х1укуматрал.

Бадрижамал Аьлиева

Читайте также: