Лакку билаятрахсса ччаву ххишала хьунну дарс дишайсса педагог

Лакку билаятрахсса ччаву ххишала хьунну дарс дишайсса педагог

Чавтарова Аьйшат Айгунова ПатIиматлущал ва ХIасанова Эльмиращал

Жулла-жулла щархъавун аьрххи-ххуллу багьни, хьхьичIва-хьхьичI тяхъасса оьрчIшиврул шинну ларгсса ва оьрмулул яла чаннами асардавува ливчIсса, жунма биян ччисса кIанттурдавух чара бакъа школагу бикIайсса ххай бура.
Ччан бикIай чIун-чIумуй гикку хьусса дахханашивурттал ва цIушиннардал хъирив лаянгу, жяматрал, шяравусса мачча-гъаннал ва чIахху-чIарахнал оьрчIал хIакьинусса ккаккиярттая ва хIарачатирттая ххари хьунгу. КIилийну ххари шару ххирасса, хIурматрайва ливчIсса жула учительтурайн я щун бан бюхъавриягу.


Залму АьбдурахIманова
Мукунминнавух хIакьинусса кьинигу Бабаюртуллал райондалийсса КIамахъаллал (Сангардал) школа къуртал бувсса оьрчIал дянив хIурматрай ва бусравну бу­ссар чIярусса шиннардил мутталий ниттил мазрал дарсру дихьлахьи­сса Айгунова ПатIимат Хан-Мах1аммадлул душ. Ванил дарсру дирхьусса оьрчIру хIакьину, мямма-дадахъулгу хьуну, яхъанай бу­ссар шагьрурдайгу, КIамахъаллал чIаххуврайсса ГьунчIукьатIрал, КIундиннал, Кумиял ва цаймигу жула лакрал къутаннайгу. ХIакьину вайннал оьрчIахь дарсру дихьлай бу­ссар ПатIимат МахIаммадовнагу.

Хъунмассар ванил хIурмат, ца цищала зузисса уртакьтурал дянив ба­къассагу, чIаххуврайсса вайми миллатирттал школарттал учительтурал дянивугу. Гьар шинах учирчагу, республикалул даражалийсса ниттил мазурдил олимпиадарттай хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуминнавух ванил дарс дихьлахьи­сса оьрчIру чан къашайссар. Мисалдаран, ва ларгсса интту хьу­сса республикалул ниттил мазурдил олимпиадалий 9-ми классир­ттал дянив 1-мур кIану бувгьуссия Сангардал школалий дуклакисса ГьунчIукьатIрал къутандалиясса Чавтараева Аьйшатлул.

6-мур классращал

Вара олимпиадалий 11-ми классирттал дянив 1-мур кIану бувгьусса КIундиннал къутандалиясса МахIаммадов Имран цIана дуклай уссар Да­гъусттаннал паччахIлугърал университетрал филологиялул факультетрайсса дагъусттаннал мазурдил отделениялий. ПатIимат МахIаммадовнал дарс дирхьу­сса чIявусса оьрчIал къуртал був­ссар ва отделение, зийгу буссар хъунмурчIин кIулшивуртту дулаврил аралуву.

Ттувурагу ниттил мазрах­сса ччаву ххи дурсса лакку мазрал пасихIшиврул дарсру дирхьусса ПатIимат МахIаммадовна Сангардал школалул тарихраву хьхьичIминнавухсса, учительтурал коллективраву вирдакI кунмасса пишакарди. Мукьц1аллий ххюра шинни ванил учительну зий. 2017 шинал ванин дуллу­ссар «ДР-лул лайкь хьусса учитель тIисса» цIагу. ОьрчIан ба­къасса, ПатIимат МахIаммадовна ххуйсса насихIатчири жагьилми учительтурангу, аькьилсса маслихIатчири чIярусса шиннардий зузими уртакьтурангу.

Школа къуртал бувну чIярусса шинну ларгсса ттухьвагу ПатIимат МахIаммадовнал дарсирдая яла дакIний ливчIмур ци бур учирча, на учивияв: «Лакку билаятрай ляхъан кьисмат къавхьу­сса жуву, арнил оьрчIаву, лакрал зунттал тIабиаьтрах ччаву дирхьусса учителли»,- куну. — Дарсирдал чулуха хьхьарамагу, гужмагу цакуцну чIалачIисса, гьарца дуклаки оьрчIал дакIнивун ххуллу лякъин кIулсса хIакьсса педагогри»,- куну.

ПатIимат Айгунова

Бувну бур ПатIимат Лаккуй­сса КIамахъаллал шяраву 1952 шинал. Уриннал 8 шинал школагу къуртал бувну, дуклан бувххун бур Буйнакскаллал педагогикалул училищалувун. Миву ванихь дарсру дирхьуну дур жунма ххуйну кIулсса бусравсса Фаталиева ПатIимат ХIусайнал душнил ва ванил лас, аьпа бан цал, Фаталиев АбутIалиблул.
Училищагу къуртал бувну, ванил МахIачкъалалив ниттил мазрал учительтурал к1ира шинайсса курсру бувккуну бур. Учительнал пишакарнал ххуллугу ПатIимат МахIаммадовнал байбивхьуну бур чIаххуврайсса Гъуниннал райондалийсса Бюхттиннал школалий.

Аривсса КIамахъаллал школа тIивтIукун, гикку директорну зий ивкIсса ГьунчIукьатIатусса, аьпа бан цал, Кьурбаннул арс ХIажи Даудовлул оьвкуну, бучIан бувну бур. Гикку кIул хьуну бур цила оьр­мулул дус, цаппара шиннардил хьхьичI аьпалул хьусса, Карашрал шяраватусса Ризауттиннул арс Айгунов МахIаммадлущалгу. Вагу жул школалий хъинну за кIулсса, итххявхсса, химиялул ва биологиялул дарс дихьлай ивкIсса, «ДР-лул лайкь хьусса учительнал» цIа ларсъсса пишакаръя. Аьпалу­хьхьун гьаннин хьхьичI шиннардий зий икIайссия Сангардал школалул директорну.

Жу дуклакийнива ПатIимат МахIаммадовнал бикIайссия школалий цила кабинетраву музей тIитIинсса хиял. Лаккуй­сса лак­рал щархъава, тиха- шиха дучIан дуллай, къутандалийвасса хъунмур никирал агьулданул аманат дуллай, цIана Сангардал школалий 300-ннийн дирсса экспонатру дусса музей бувну бур.
Лакку мазрал литературалул дарсирдай мазраву къаишла­сса затирттая бусан хъинну бучIи лякъайсса, оьрчIан ккаккан дай­сса матахIрал бувцIусса музей бувну бур.

-Шиву КIамахъаллал, КIун­диннал, ГьунчIукьатIрал, Кумиял ва цаймигу щархъавасса ттула дуклаки оьрчIал ларсун бувкIссагу, нара тIалав дурссагу затру чан­сса дакъассар. Ттул хиялданул мурад бувчIунал цащава шай­сса кумаг бувну, лагма лавгсса хIарачатрацIухри ва музей сакин бан бювхъусса,-тIий бур ПатIимат МахIаммадовна.
Хъуннасса къулагъас ванил дарсирдай дувайссар жула лак­рал литературалул классикалун хIисавсса автортурал прозалух. Ванил чIявуну дарсирдай тикрал байссар: «Ниттил мазрал аваданшиврул гьарца хIужра тIитIинсса кIулли дусса авадансса литература дуссар жулла»,-тIисса махъру.

ЦIуллушиву ва ттигу чIярусса шиннардий цила пишалуха зунсса гъира-шавкьгу чIа тIий бура дарс дирхьусса цинявппагу оьрчI-душваврал цIания жулва хIурмат лавайсса ПатIимат МахIаммадовнан.

 

Читайте также: