Ак- Гель хассал бан тIий бур

МахIачкъалаливсса Ак- Гель бяр щин чан хъанай, кьакьлай бушиврийн бувну, Дагъусттаннал хъуниминнал хIукму бунни бярув щин дуцинсса бургъу бишин. Строительстволул давуртту дайдирхьуну дур.


Дагъусттаннал тIабиаьтрал ресурсирдал ва экологиялул министр Набиюлла Къарачаевлул бусласимунийн бувну, бивхьуну бур 3,8 километралул лахъишиврийсса бургъу. Бярув щин дуцин тIий бур Октябрь революциялул цIанийсса каналданува. Бяр буцIин бан тIий бур шанма зурул дянив.

Строительстволул давуртту цукун най дуссарив министрнал бувсунни Дагъусттаннал БакIчинал бигарду щаллу буллалисса Сергей Меликовлухь. Вай давурттал ялув бацIаву дан сакин бувну бур хасъсса группа.

Бярув щин дачин даврийну лагма- ялттусса къатравун нанисса щин чан къахьунтIиссар тIий бур.

— Жува шаймур бан аьркинссар бяр жула оьрчIан ябан. Амма гьарица жура дуллалимур тIабиаьт дуруччаврил прокуратуралущал бавкьуну закондалул ххуттай дуван аьркинссар,- увкунни ва масъалалул хIакъираву республикалул ХIукуматрал председательнал хъиривчу Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовлул.

130 гектарданул лагрулийсса Ак- Гель бярув щин чIаланну чан хъанай дайдирхьуну дур 2018- ку шинал. Мунин савав хьуну дур бярнил зуманив строительстволул ччюрк дичлай бикIаву ва шанна шинай гъараллу чанну лачIлачIаву.

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: