«Анаварсса кумаг» хъиннува анавар буккан бан

«Анаварсса кумаг» хъиннува анавар буккан бан

Вай гьантрай Аьрасатнал ЦIуллу-сагъшиврул министерствалул вакил Николай Разумный гьурттусса «Анаварсса кумагран» хасъсса батIаврий ДР-лул цIуллу-сагъшиву дуруччаврил министр Жамалуттин ХIажиибрагьимовлул кIицI бунни жулла республикалий ттигу аьркинну бушиву «Анаварсса кумаграй» зунсса 73 бригада сакин бан.


Низамрайн бувну, республикалул гьарца 10000 инсаннан ккаккан бувну бусса бур ца бригада хIакинтурал. ХIакьинусса кьини республикалий зий бу­сса бур 189 бригада, миннува 127 бригада бусса бур хIакинтурал ва 62 фельдшертурал.

ЦIана МахIачкъалалив бусса бур 45 бригада зий. Буминнул ялун щурущи бан ччисса 73 бригадалувугу зунтIиссар азаруннийн бивсса пишакартал. Вагу халкь давурттал щаллу бансса ца чаранни.

«Багьайссаксса хIакинтал ва фельдшертал зун буцаврищал, «Анаварсса кумаграл» даврил даражагу лахъ хьунтIиссар», – увкунни министрнал.
Мукунма батIаврий ххал бивгьунни «Анаварсса кумаграл» къуллугърайн зун буцин хьхьичI ми пишакартурахь дарсру дирхьуну, дагьайсса хIадуршинна дан аьркиншивриясса масъалагу.

З. АьбдурахIманова

Читайте также: