ДакI хъинсса инсанну дакIний ливчIунни

Хъювхъиял шяраватусса ХIаснил арс Саэд Сулайманов оьрму зий гьан бувссар Ккуллал райондалий. Зий ­уссия учительну, колхозрал председательну, Ккуллал райондалул администрациялул личIи-личIисса давурттай, Ккуллал райондалул муниципал сакиншиндарал каялувчину. Саэдлун хъинну ххирану бикIайва цала миллат, мунил культура, тарих ялун бучIанмур.


 

Ми ишругу мукун бушиву ттун бувчIуна нава 2013-ку шинал Ккуллал райондалий Дагъус­ттаннал Республикалул лакку мазрайсса «Илчи» кказитрал корреспондентну зун икIайхтува. Ттул цаппара барзру хьуна инсантал кьамул бувансса, нава щяикIансса кабинет бакъа. Му буруккинттарая на Саэдлул кабинетравун лавгун бувсъссия. Га цIана учIан увуна кабинетравун райондалул администрациялул иширтталсса бувайма. Ккаккан бувуна ттун кабинет. Бия гиву стол, стул, шифоньер, луттирду бишайсса ишкап, дия телефонгума. Дуллуна тту­хьхьун кабинетрал кIулагу.

Ялагу кIицI бувуна: «Аьркинлугъ дуний ттуща бакъа биттур буван къахъанахъисса иширттай улухху ттучIан». — куна. Цала секретарь кабинетравун бучIан бувну, на ганищал кIул увну, кIицI бувуна. «Та учIарчагу, ттул кабинетраву цу ухьурчагу ва жула миллатрал кказитрал корреспондент ттучIан уххан ихтияр дула». Ганияр махъ ттуйн оьвчайва администрациялийн агьамсса батIавуртту дуний.

Циняв шяраваллал бакIчитал, идарарттал каялувчитал бавтIсса чIумалгу подписка нанисса чIумал гайннахь тавакъю бувайва «Илчи» кказит чичара куну. Улу буюргума байва. Царагу цала дуллалисса даву «автопилотрай» къадиртун ялув авцIуну икIайва. Райондалий­сса шяраваллавун ттун гьан багьлагьисса чIумалгу ттухьхьун машина булайва, цува нанинийнгу нагу уцайвав. Ккуллал райондалий зий ца шин шайхтува, МахIачкъалалив, журналистурал кьинилун хас дурсса шадлугърайн на уч1ан увну цинявннал хьхьичI буллуна уттизаманнул плазмалул зумунусса телевизор. Хъунмасса барчаллагь ттула даврин лахъсса кьимат бивщуну тIий. Нагу пахрулий, ттучIана хъамалу увкIманан ккаккан буллан икIара телевизор, Саэд ХIасниевичлул буллуни тIий.

Аьпа баннав вил Саэд ХIас­ниевич ! Вил рухI паракьатний хьуннав. Ина жула миллатрал кказитран бувсса кумагру ттун хъинну кIулли ми ттун тачIавгу нава сагъну уссаксса дакIния къалагантIиссар.
ХIажимурад ХIусайнов, Ккуллал райондалийсса «Илчи» кказитрал
корреспондент

Читайте также: