Цалла миналийн зана хьун ччай бур

Дарбантуллал райондалий, Куллер тIисса шяраваллил чIарав палаткарттаву ялапар хъанай бивкIсса инсантал утти, дяркъу хьувкун, Къайтагъуллал райондалий тIивтIусса стационар пунктрайн бизан бунни. Пунктрайсса ялапаршиндарал шартIру ххал дан шиккун бивунни Дагъусттаннал ХIукуматрал Председательнал хъиривчу Рамазан ЖахIпаров ва Дагъусттаннал МЧС-рал хъунама Нариман КъазимахIаммадов.


ЦIана шикку ур 195 инсан. Миннаву 14 хъамитайпа ва шанма мюрщисса оьрчI бур. Лагерьданий жяматийсса низам дуручлай бур Росгвардиялул ва МВД-лул зузалт, мукунма кIивагу чулухасса МЧС-рал зузалт.

Лагерьданий ялапар хъана­хъиминнан гьарица кьини шаннагу чIумух дуллай бур дукра. Дузал буллай бур медициналул чулухасса аякьалул.
Гьантлун кIийла дуллай бур термометрия, къатраву дезинфекция. Дузал буллай бур маскардал. Рамазан ЖахIпаровлул бувсунни лагерьданувуминнахь цукун най буссарив Азирбижаннал чулухаллищалсса машварартту, бувчIин бунни тийх захIматсса тагьар душиврийн бувну, лахъи лаглагишиву дазурду тIитIаврил масъала.
– Март зуруя байбивхьуну жу мудан гъалгъа тIий буссару зул республикалул вакилтуращал. Икьрал дурну дуссия гьарица нюжмардий Дагъусттаннайсса азирбижан цалла ватандалийн итабакьлан, мукунма гьарица 17-20 гьантлул дянив тийхсса Аьрасатнал халкь шихун итабакьлан.

Муния шихунмай 6,5 азаруннийн бивсса азирбижан ва 5 азаруннийн бивсса аьрасатлувтал бувкIун бур цалла-цалла ватандалийн.
Амма махъсса ппурттуву Азирбижаннавусса тагьар паракьатсса дакъашиврийн бувну, дазурду ларкьуну, нирхиравун дагьсса даву дялирчIунни.
Гьарица итаакьлакьисса инсаннал хIакъираву икьраллу чичлан багьлай бур. Му масъалалул ялув жу зий буру», – бувчIин бунни вице-премьернал.

Азирбижаннал чулуха ихтилат бувсса Гянджи шагьрулиясса Икрам Каримовлул барчаллагь увкунни Дагъусттаннал хъуниминнахь ва укунмасса инсантурахь цала чIарав бавцIуну тIий. Ванал тавакъю бунни цивппа ватандалийн зана шаву бюхъай­ссаксса анавар дуккан дан.

Рамазан ЖахIпаровлул бусласимунийн бувну, цIана Да­гъусттаннай цала миналийн зана бикIан ччисса 400-ннийн бивсса азирбижан бур.
Ми цаппарасса гъанчуначIа, кIулминначIа ялапар хъанай бур. Цаппарасса дазурду тIитIиннин цивппа зий бивкIсса давурттайн зана хьуну бур.
Азирбижаннал хъуниминнал цала агьлу минарайн итабакьлансса хIукму байхту, шаппай зана хьун ччими ххишала хьун­ссар тIий бур.

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: