Коронавирусрайн къаршисса вакцинарду бунни Дагъусттаннал хIакинтурайнгу

Коронавирусрайн къаршисса вакцинарду бунни Дагъусттаннал хIакинтурайнгу

Аьрасатнал Минздраврал баян бунни коронавирусрал вакцинарду хьхьичI ирглий хIакинтурайн, учительтурайн, бугьараминнайн ва оьрчIайн буллантIишиву. Дагъусттаннайгу республикалул Инфекциялул азардал центрданий буллай байбивхьунни.

П. Рамазанова
ХьхьичIва- хьхьичI бунни Буйнакск шагьрулул азарханалул хIакинтурайн. Вакцинарду буваннин хIакинтурал анализру дуллуссар. Вакцина буллали­ссар хьхьичIва коронавирусрал къашай къавхьуминнайн, антитела дусса- дакъасса кIул бувну. Мукунна чурххаву вирусрагу дакъарив ххал дигьлагьисса анализругу дуллуссар, мунийн ПЦР учай.
ХIакинтурал цала бувсмунийн бувну миннал тагьар ххуйну дусса дур, личIисса дахханашивуртту къархьунни тIий бур.

— Жу коронавирусрал азар къизгъинний буссияв, ккав­ккунни захIматну къашавайсса инсанталгу, ххассал буван къавхьуну дунияллия лавгссагу хьунни, уттигу дурар вирус дирчIан, мунияту вирусраяр ххув хьун­сса ххуллу – вакцинацияр,-тIий бур Буйнакскаллал шагьрулул азарханалул эпидемиологиялул отделданул хъунмур Къистаман Акимова. Республикалийн 42 доза вакциналул бувкIссия сентябрь зуруй, вай ябуллан­сса холодильникру машан лавсуну бивхьуссар Республикалул лахъай азардал азарханалий. Вай академик Гамалейл цIанийсса элмийсса центрданул аьлимтурал- хIакинтурал хIасул бувсса вакцинар.

Препарат цуппагу кIийлва бувай­ссар. Цалчинсса ххалаххи бувну кьуниясса гьантри лагайхту ца ялагу бувайсса бур. Вакцинарду буваву хушрайссар, гужрай ялув къабухIлахIиссар. Эксперимент хIисаврайсса кунмасса вакцинарду бувавривугу, гьамин хIакинтал хьхьичIунмай хъанай бушивугу- мугу миннал чувшиву ккаккан дуллалисса ирглий­сса барашиннар.

Читайте также: