Бугьараминнал кьини барча даву

Бугьараминнал кьини барча даву

ХIурмат лавайсса ветеран­тал! Жул хIурмат ххисса хъунмур никирал агьлув! ДакIнихтуну барча дуллай ура Бугьараминнал кьини ва дакIнихтунусса барчаллагьрайгу ура зуйн зул гьунардахлу, чIярусса шиннардийсса захIматрахлу ва ялун нанисса ник лайкьну тарбия дуллалаврихлу.

Хъунмур никирал агьлу Да­гъусттаннал аваданшивур, хъусри, жулва ппухълу, мас­лихIатчитал, тарбиячи­тал, учительтал ва тренертал. Зу жагьилминнан аькьилсса маслихIатрайну кумаг бувару, мяърипатрал эбратну буру, ниттил мазру ябуллай буру, тарихрацIунсса, рувхIанийсса ирс- ххазиналуцIунсса дахIаврил ххал руцан къаритлай буру.

ХIакьинусса кьини Дагъус­ттаннай яхъанай бур 350 азарунния ливчусса бугьарасса инсантал, миннавату 127 азара инсан муданма спортрахун машхулсса бур, 125 азара инсан, пенсиялийн бувккун бунувагу, зий, захIмат буллай бур. Зун цинявннан чIа тIий ура цIакьсса цIуллушиву, лагма- ялттуминнал вив лавсъсса аякьалийсса оьрму!

Дагъусттаннал БакIчи
Владимир Васильев

Читайте также: