14.10.2020

Архив по дням: 14 октября, 2020

Парснал макьанну

Хурасаннал чIирттайн, ххаллил багъирдайн, Ссахлунур гъав лавгун барз битлатисса? Занази ххай ура оьрус авлахърай...