Гъурбатрая ватанлувтурайнсса ссалам

Гъурбатрая ватанлувтурайнсса ссалам

Ниттищал ва оьрчIащал

Жула лак щалагу дунияллийх кIама бивщусса агьали бушиву чIявуну кIицI буллалисса зат бур. Мяйжаннугу, цила чIумал маэшатрал хъирив ягу цайми багьана-сававрттайн бувну, Буттал кIанттуя лавгун, гъурбатрай мина дирхьусса лак чансса бакъар.

Амма буттал аьрщарайн нажагь бакъа къабиярчагу, миннан цала мархригу, мазгу ххуйну кIулну бикIай, ниттил маз лахьхьинсса, ниттил мазрай гъалгъа тIунсса гъира миннаву ххишала­сса бикIай.

Ттун бусан ччива чIярусса шиннардий Гуржиял шагьрулий Батумилий ялапар хъанахъисса лакрал кулпатрая — Ягизаровхъая. Вай шикку шанна никирай ялапар хъанай бур.


Андриана Аьбдуллаева
Зувийку шиннардий, репрессиярттал чIумал, заргал Ягизаров Аьбдул-Борислун ва мунал кулпат Акиева Уммугьанин бу­ттал шярава гьан багьну бур. Вай бувкIун бур Бакуйн, миччагу — Киславрайн. Яла мина дурну дур Батуми шагьрулий. Ти­кку увну ур арс ХIасангу. Гъурбатрай бунугу, жула инсантурал хIарачат байсса бивкIун бур, кувннал кувннахь маслихIат ккав­ккун, ташу бю­хъавай лакрая­сса бан. Укун мачча-гъаннал кIул бувну, бувцуну бур ХIасаннулгу Гъумучатусса Къаяева ПатIима. Вайннал дянив хьуну бур кIива оьрчI — арс ХIусайн ва душ Шуаьнат. ХIусайннулгу ташу лак­рая бувну бур. Ванал кулпат Замира Ккурклиятуссар.

Кулпатращал

Шяраву бусраврай дакIнийн утайсса дяъвилул участник, кIира Славалул ордендалун ва чIярусса медаллан лайкь хьусса Сунгъуров Сунгъурдул душри. Дагъусттаннал педагогикалул институтрал чил билаятрал мазурдил факультет къуртал бувсса Замира щар хьуну бувкIсса шиналва Аьрасатнал аьралунначIасса школалий зун бивкIун бур. ЧIярусса шиннардий учительну зийгу бивкIун, цIана арснал оьрчIах буруглай шаппа бур. ХIусайн цаппара шиннардил хьхьичI аьпалухьхьун лавгун ур. Вайннал кIия арс ур.
ЦIанасса жула ихтилатгу хъунама арс Мурадлуяр.

КIива чулухасса ххаллил­сса мархрая ттатта­хъал цIа лайкьну дуручлачисса жагьил увккун ур. Аьрасатнал аьра­лунначIасса школагу къуртал бувну, Мурад увххун ур Батуми шагьрулийсса ПаччахIлугърал хьхьирил академиялувун. Ххюрагу шинай хьхьичIунну дуклай ивкIун ур. Итххявхсса жагьилная рязину бикIайсса бивкIун бур преподавательталгу.
— Аьрасатнал аьрал Гуржиянава бувккун махъ аьралунначIасса школагу бакъассар. Совет заманнай Гуржиял чIявусса жамирду бикIайссия. Академия бувккуми циняв давурттал дузал шайссия. УрчIцIалку шиннардий тIурча, щала порт бахху-ласу бувну, цивппа заллусса компанияртту хьуна. Дуккаву къуртал дурну махъ чIявуми давуртту дакъа личIлан бивкIуна.
ТIайлассар, утти гуржиял моряктурал сий гьаз хьуну, цаппара шиннардил хьхьичIнияр давур­ттай бацIан бигьа хьунни,-тIий, буслай ур Мурад.
Мукьва курс къуртал байхту, оьрмулул 20 шинаву, дурну дур ванал цалчинсса хьхьирийх­сса рейс. Сайки 8 зуруй ивкIун ур хьхьирий.
— Хьхьирийсса даву захIматсса, жаваблувшинна дусса, кьянкьашиву ва ссавур аьркинсса давур. Цалчинсса рейсрай, гьай-гьай, бигьану бакъая. ХIалли-хIаллих тIий аьдат хьунна,-тIий ур Мурад.

ЦIанасса чIумал Мурад зий ур машлул флотрай капитаннал хъунама кумагчину, хIасил, капитаннал урчIакану. Капитаннал чингу ларсун, жамилий каялувшиву дуллан ца шачIану ливчIун бур. Мугу бюхъу-бажар бусса жагьилнал бигьану лахъаншиврийн щак ба­къар. 11 шин хьуну дур Мурадлул машлул флотрай. ХъунмурчIин, навт, бензин лавсун заназисса танкердай зий ур. Мурад пашманну ур ватандалийн учIан къабюхълахъаврий.

— ОьрчIний, гьарица гъин­ттул, Ккурклив учIайссияв. 2000-ку шиннардил дайдихьулий Аьрасатнал Гуржиял агьулдания визарду тIалав дуллан бивкIуна, 2008-ку шинал, дяъвилул иширттацIун бавхIуну, Аьрасатнал ва Гуржиял арарду зия хьунни. Мунийн бувну, кьурахъул шинну хьунни жул Ватандалийн бучIан къа­хъанай. Утти цахъи му иш бигьа хьунни, амма пандемия сававну уттигу ссавур дан багьлай бур. Сант дирияйхту, Дагъусттаннайн учIансса пикри буссар,-буслай ур Мурад.
— Бурив Батумилий цаймигу лак, дурив зул кувннал кувннащал хIала-гьурттушиву, цукунсса дур гуржиял миллатращалсса арарду,-цIухлай бура Мурадлул ниттихь Замирахь. Ванил бувсунни цу­ппа щар хьуну бувкIсса чIумал Гъумучасса 10 кулпат бивкIшиву тих, цинявппа хIала-гьурттуну, кувнначIан кув хъамалу занай бивкIшиву. УрчIцIалку шиннардий, чIявуми ливхъун, кIива кулпат ливчIун бивкIун бур.

— ЦIанагу бур ших дагъусттанлувтал, амма ттун ми къакIулли. Уттигъанну Мурадлун хьунабавкьуну бия. Хъамалу оьвчав тIий ур.
Гуржиял агьулданул цайми миллатирттащалсса арарду нахIу-хIалимсса дур. Батуми цуппагу чIявусса миллатру бусса шагьру бур. Ттул ласнал ссугу гуржиричунан хьунур бусса ших.
Жул тагьар оьккисса да­къар. Так Ватандалийн бучIан захIматшиву хьунни. Аьрасатнал визарду дукьан дарча, ххуйну хьунссия,-тIий бур Замира.
Нинугу, арсругу, кIирисса ссалам буслай, цIуллушиву ва нахIушиву чIа тIий бур цинявппагу дагъусттанлувтуран.

Читайте также: