20.10.2020

Архив по дням: 20 октября, 2020

Шама гьалмахчу

Уттигъанну Ваччав, «Рублевкалий», ца ххуйну, сурат рищун бавцIусса кунма, ихтилатрай ия ттул шама гьалмахчу....