Запись

Ватан дуручлай жан дуллуссар

[dropcap]Ч[/dropcap]Iяйннал шяравасса АхI­мадлул арс МахIаммад Сулаймановгу Ватан душманная дуручлай жан дуллусса къучагътуравасса цар. Увну ур МахIаммад 1918-ку шинал. 1940-ку шинал Дагъусттаннал пединститутрал физикалул ва математикалул факультетгу къуртал бувну, МахIаммад хушрай ­аьрайн лавгун ур.

Запись

Адаврай оьрму бувтсса ттул буттал сурат

Адаврай ва марцIну бувтсса оьрмур инсаннал цала наслулун кьабитайсса яла кьиматраймур ххазина Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилул тарихгу, Ххувшаврил байрангу жулва тарихраву язимур ххуттайссар.

Запись

Ххувшаву гъан дурсса вирттал

[dropcap]Ц[/dropcap]Iуссалакрал райондалиясса Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилул участник Аьвдулхаликь Алимов увну ур декабрь зурул 10-нний 1924-ку шинал. ХIакьину ванан 96 шин дур.