07.03.2020

Архив по дням: 7 марта, 2020

ДакIнийн утлай

ХIусайнов Надир МахIам­мад­лул арс увну ур 1935 шинал мартрал 3-нний Гьун­чIукьатIрал шяраву. Дянивмур даражалул...