Запись

Ца хIаятрава аьрайн лавгсса дустурал кьюкьа

ЧIурттащиял Мусиллагу бакIчину Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул яла къизгъинмур ва нигьачIаву дусса 1941-ку шинал ЧIурттащатусса Мусилла Хановхъал хъун ба­къасса кулпат Ашхабадрай яхъа­най бивкIссар.