Аьрасатнал билаятрал лидертал

Аьрасатнал билаятрал лидертал

Халипа ТIагьиров

Ттигъанну Пятигорскалий хьунни «Лидеры России» Щалагу Аьрасатнал конкурсрал Ухссавнил федерал округрал этап­рал полуфинал.

КIулсса куццуй, му конкурсрай гьуртту хьуминнавух бур биялсса лакгу. Миннавасса ца ур ГьунчIукьатIрал шяраватусса Юсуплул арс Халипа ТIагьиров, Аьрасатнал правовой академиялул МахIачкъалаливсса Ухссавнил Ккавкказнал филиалданул отделданул каялувчи.


Баллай бурив хавар – Дагъусттанная финалданийн увксса ряххунная мукьа ур лаккучу

Халипа увну ва хъуна хьуну ур ГьунчIукьатIрал шяраву, учительтурал Юсуплул ва Сиянатлул кулпатраву. Школалий дуклакийнигу, Халипа дуккавривугу, спортравугу итххявхсса, жяматийсса иширттаву хьхьичIунсса ивкIун ур. ХIакьинугу ва ур лак­рал хьхьичIунсса жагьилтурал сияхIрай. Ва гьурттуну ур «Что? Где? Когда?» ва «Брейн-ринг» тIуркIурдавухгу. Жу барду ванащал чIиви-хъунсса ихтилат.  

Жула Республикалул БакIчи Владимир Васильевгу уссар тIий бия ми насихIатчитурал сияхIрай.

   

— Халипа, ци ляличIишиву дур «Лидеры России» конкурсрал?

  Ва дур, билаятрал Президентнал хъин чулий ккарккун, танал кабакьаврийну хъуннасса къулагъасрай дуллалисса конкурс. Ваний гьуртту хьун аьрзри буллуну бия 220 азара инсаннал. Миннава дистанцион журалий­сса шартIру духIан бювхъуну бия 91 азара инсаннаща. Миннавагу дачIифиналданийн увккун ия шаназаллий ряхттурша инсан. Ухссавнил федерал округ­рая аьрзри буллусса шаназаллийсса инсантурава дистанцион журалийсса шартIру дурхIуну дия 136 инсаннал. Миннаватугу дачIифиналданийн ивну ия 42. Щалагу Аьрасатнава финалданийн увккунни 300 инсан. Пахру бансса иш бур Дагъусттанная финалданийн увксса ряххуннава мукьа лаккучу ушиву.

ХIазичун куна, хIала увхссияв, ттула бюхъулул ва кIулшивурттал даража ххал бигьинна тIий.

Финал хьунтIиссар Сочилий март зурул 14-17-нний. Ххув хьумину личIи бантIиссар 100 инсан. Миннан гьарцаннан дулунтIиссар ца миллион къурушрансса грант, цала гихуннайсса  кIулшиву ларай даншиврул. Ххув хьуминнаща ялагу бюхъантIиссар цащала зун­сса насихIатчи увчIин. Жула Рес­публикалул БакIчи Владимир Васильевгу уссар тIий бия ми насихIатчитурал сияхIрай.

«Ттул Дагъусттан» журалул конкурс дакъар ва. Миннул дянив ци тапаватшиву дур чирча, «Ттул Дагъусттан» конкурсрай ххув хьуми кьамул буллай бур давурттайн. «Лидеры Ро­ссии» конкурсрай ххув хьуминнан мукун­сса хIаллихшинна дакъар. Цала бюхъу, гьунар, кIулшивуртту ккаккан дан бювхъуминнан кумаг буллай бур гихуннай­сса кIулшиву ларай дан. Финалданийн къауккарчагу, рязину ура нава гьуртту шаврий. Ттул кIулшивуртталгу, даврилгу вардишшинна ххи хьунни. Ттула тIайлабацIу хьхьичI бушиврийн умудрай ура.

— Цукун хьур полуфинал?

— НукIува увкусса куццуй, билаятрал БакIчинал биялалий­сса конкурс духьувкун, му хьунни ларайсса сакиншиндарай. ДачIифинал тIитIлатIисса шадлугърай ихтилатру бунни Ух­ссавнил федерал округрайсса вакил Александр Матовниковлул, Ставрополлал крайрал губернатор Владимир Владимировлул. Дагъусттанная муний гьуртту хьунни Республикалул БакIчинал ва ХIукуматрал администрациялул каялувчи Владимир Иванов. Му Дагъусттаннаясса делегациялущал личIину хьунаавкьунни.   

— Ци мюнпат хьур винма му конкурсрай гьуртту шаврия?

— ХIазичун куна, хIала увх­ссияв, дистанцион журалий­сса тестру гьан бувну, ттула кIулшивурттал даража ххал баншиврул. Ларгмур конкурсрай гьуртту хьуминнащалгу ихтилат бувну, чIявусса затру лавхьхьунни. Барчаллагь хьуннав ва конкурс сакин дурминнан. Цума-цагу инсаннахьхьун дириллай дур цала бюхъу ва кIулшиву ххал дигьинсса сант. ДачIифиналданий гьуртту хъанахъисса гьантрал дянив кIул хьура чIявусса инсантуращалгу. Мугу хъусри.

  Вил вила давугу жагьилтурацIун дар­хIусса дур. Буси муния.

— На 2014 шинал, ДГТУ-лул информатикалул факультетгу къуртал бувну, увхссияв аспирантуралувун. Ттуйн оьвкуна Аьрасатнал Юстициялул министерствалучIасса правовой академиялул МахIачкъалаливсса Ухссавнил Ккавкказнал филиалданий зун.  Агьаммур ВУЗ бу­ссар Москавлив, мунил 13 филиал буссар регионнай.   ЦIубутIуй на уссияв дарсру дихьлай. Яла зий айивхьура лахьхьаврил ва методикалул отделданул каялувчину. Ттул даву дур дуккаврил планну, программарду ххал дигьай­сса. Ми планну ва программардугу дуссар жул идаралул сайтрай. ЖучIан дуклан уххан ччи­сса абитуриентнаща бюхъайссар, сайтрайн увххун, цала ци дарсру лахьлантIиссарив кIул бан. КIилчинсса  ларайсса кIулшиву ласун ччисса инсаннансса дарсру чан дан шайссар, агарда ганал цалчинмур кIулшиву ласласийни лархьхьусса дарсру шиккугу тикрал хъанай духьурча.

АкадемиялучIа буссар колледжгу, миккун уххан шайссар 9 класс къуртал бувну махъгу. Мугу къуртал бувну, академиялувун буххан ччиминнан ца шин чан дайссар. Мунияту, цал колледжраву гьану лав­хьхьуну, яла буххай академиялувун. КIилчинсса шинни гьашину жучIа магистратура тIивтIуну.

Ина ура «Гъази-Гъумучи» фондрал булла­лисса «Ла­кку кIанттул Кубок» ва «Ла­кку кIанттул Лига» турнирдал сакиншинначигу.  Мукун жяматийсса сипталий дуллай байбивхьусса давуртту цал хъинну гъирарай сукку хьуну, яла леща-лекьа шай. Цукун чIалай бур вин му даврил бучIантIимур? 

— Дахьва ва турнир дуллай сукку хьусса чIумал, на уссияв жула ГьунчIукьатIрал командалуву уклай. Мяйжаннугу, хъинну гъирарай щуруй байбивхьуна жула оьрчIру. ТIайламур бусан, ттун ттунмагу ххай бия, ца-кIира шинава бизар хьуну, му даву дяличIансса. 2017 шиная шиннай мукьра турнир хьуссар ттул сакиншиндарайну. Ттун чIалачIиссаксса, вай турнирдал сий, ларай хьурча дакъасса, яларай дагьлай дакъар.  Гьур­тту хъанахъимигу, тамашалийн букIлакIимигу, чIарав бацIан ччимигу  чIяву хъанай бур, сакиншиндарал даража лахъ хъанай бур.

— Барчаллагь, Халипа. Вил хьхьичI ттигу цIу-цIусса конкурсругу, хьхьичIуннайшивурттугу хьуну лякъиннав. ТIай­лабацIу баннав вин!

Ихтилат бувссар
Зулайхат  Тахакьаевал

Читайте также: