Ккулату Кьукнив бахьтта

Ккулату Кьукнив бахьтта

Ттун жула инсантал лахьлан бикIай дяркъун-ниттил оьрчIаха

Уттигъанну ттун кIюрххил, баргъ бивну махъ,ЧIяйннал арнил лултту нанисса бахьтта бачай ххуллий Ваччиял чулуха Хъюйннал чулийнмай нанисса жагьилсса хъамитайпа ва школ оьрчI хьунабавкьуна. 

Душ-хъа­митайпалул хъарайн бувтун бия ккуллал ранг-рангсса ххаллая щавшсса чIюлу чантай.

Бивзрув-бурув, ххуллухъин куну, яхши-хаш байхту, хъамитайпалул цIувххуна: «Жу Кьукнив най буруча, тIайлану най бурув?» — куну. На, цайми суаллугу къабуллуну, бувсъссия Хъюйн бияйхту, машиналул ххуллу бувгьуну бачирча биянтIишиву Кьукнив. Ялагу ххи бувссия, машина чIарах буклакийний, ка гьаз дуван аьркинссар, зува буциншиврул куну.
Бюхъай шикку шагьрулул инсантуран цичIав махIатталсса иш чIалай къабикIан. Циван учирча, шагьру машинарттал бувцIуну бур. Нанинийн ччикун иян бюхълай бур. Зунттавусса шяраваллаву мукунсса хIалурду дакъар.

Ялагу, махъсса шиннардий телевизорданувух ккаккан буллай бур личIи-личIисса иширттан хас бувсса политиктурал, жяматийсса ишккаккултрал, депутатътурал, журналистурал дянивсса: «На тIайламара, ина акъара», — тIисса бяст-ччаллу. Гай бяст-ччаллаву яла махIатталмур ци дикIай учирча, гай буссар цала «къатрал» кьатIувсса ишру ххилтIу буллай. На «къатлун» хIисав буллай ура шагьрурдай, шяраваллаву, жулами инсантурал оьрму бутан хIасул дур­сса хIалурду.

Бяст-ччаллай бия утти­гъаннугу Аьрасатнал Япуннан Куриллал мукьва жазира булун аьркинссарив, къааьркин­ссарив тIисса хIуччардал ялув. Ца бяст-ччалчинал куна: «Политикагу, цайми ишругу чулий бивтун, хIисав дурсса чIумал, Аьрасатнаща, я хьхьичIава, я утти, бюхълай бакъар инсантал яшайсса кIанттай дузалшивур­тту хIасул дуван. Жулами жазирарттая, дурлама къадирхьунна, арх бакъасса Япуннал жазирарттах ябитарчагума, янилун дагьлай дуссар тайннал цалами жазирарттай инсантуран хIасул дурсса инфраструктурартту. Зу ци тIий буру, Москавуллал областрайгума бур газ бакъасса кIантту», — куна цаннал.
Вай ттунма хьунабавкьу­сса хъамитайпа ва оьрчI чIарах буккайхту, ттун дакIнин багьуна ва нава кIицI бувсса ихтилат. Бакъар, цимил учирчагу, ялагу бакъар Ккуллал райондалий ттизаманнул асфальт бавкьу­сса ххуллурду. Аьнтсса махъну хъанарчагу, ттун жула инсантал лахьлан бикIай дяркъун-ниттил оьрчIаха.

Ялагу, уттигъанну ттун хьунаавкьуна ттула Вихьуллал шяравасса ца инсан Ваччав.Га ия цала душ МахIачкъалалив тIайла бу­ккан увкIра тIий. «Аманарчу, Ва­ччав таксив къабикIайссархха», — учайхту, «Гъумукун оьвчав таксилийн», — куна. Бакъассар такси Ккуллал райондалий. Ихтилат лахъи къабуланна, амма Ккуллал райондалул шяраваллал дянив чара бакъа аьркинну бур мудан заназисса машинартту. Ва иш так ца ишбажаранчитурахун бутарча, хъиннува захIмат хьун тIий бур. Ва хIукуматрал чулухасса хIукмучитурал щаллу буван багьлагьисса масъала бур. ТIайлабацIу баннав!
Лажин хIадур дурссар ХIажимурад ХIусайновлул

 

Читайте также: