01.01.2019

Архив по дням: 1 января, 2019

Журналистурал аьпалул кьини

Декабрьданул 21-нний Дагъусттаннал Журналистурал союзрай, гьар шинах дуллай жулла республикалий аьдатравун дагьсса, ливтIусса журналистурал...

Барча буллай буру

Лакрал райондалул Хъунисриннал советрал чулуха дакIнийхтуну барча дуллай ура щалагу лакрал жяматрахь ЦIусса шин!