Запись

Цифрардал эфирданийн букIлакIиссару

«2009-2018 шиннардий АьФ-лий телерадиовещаниялул хьхьичIуннайшиву» тIисса федерал программалул лагрулий Да­гъусттаннай цифрардал эфирданул телевещаниялул сеть дузрайн дуккан дурссар.

Запись

Хъамакъабитулул ххуллий

[dropcap]Н[/dropcap]иттил увну чIал къархьуну хьун нанисса 120 шинал таварих­рацIунгу бавхIуну, ттун цаппара затру учин, чичин ччан бивкIунни жула шяравучу МахIаммадлул арс Аьбдуллаев Кьурбан­махIаммадлуя.