Парламентрал ирглийсса сессиялий

Парламентрал ирглийсса сессиялий

Мартрал 29-нний МахIачкъалалив хьунни ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал 20-мур сессия. Му бачин бувну ия парламентрал спикер Хизри Шихсаидов.

Депутатътурал ххал бивгьунни сайки 17 масъала. Миннувух бия ДР-лул МВД-лул давурттал жаваб (отчет) дулаврил ва ДР-лул Счетная палаталул давурттал хIакъиравусса масъалартту. Сессиялий ххал бивгьунни Дагъусттаннал инсаннал ихтиярдал вакил цIусса итаврил хIакъиравусса ва республикалул бюджетраву дахханашивуртту даврил хIакъиравусса масъаларттугу.

Миннуяр ххишала, сессиялий ххал диргьунни «Дагъусттан Республикалул Кодексраву дахханашивуртту даврил хIакъираву» тIисса закондалул проект, «Дагъусттан Республикалий бюджетрал иширттал ва бюджетирттал дянивсса арардал хIакъираву» тIисса ДР-лул Закондалуву дахханашивуртту даврил проект.

Сессиялий ххал диргьунни цаймигу законнал проектру.
ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул

Читайте также: