Владимир Васильев хьунаавкьунни Александр Карелиннущал

[dropcap]М[/dropcap]артрал 28-нний ДР-лул БакIчинал кIанайма Владимир Васильев хьунаавкьунни Аьрасатнал паччахIлугърал ва политикалул ишккакку, СССР-данул лайкь хьусса спортрал усттар, Аьрасатнал Федерациялул Виричу, Олимпий тIуркIурдал 3-ла чемпион, лачIунукку Александр Карелиннущал.


[dropcap]Р[/dropcap]еспубликалул каялувчинал барчаллагь увкунни мунахь лачIун буккаврил Европанал чемпионатрайн хIадур шаврин кьимат бищун учIаврихлу.

— Жун хъинну хьхьичIунссар жура дурсса ва дуллалисса даврин ина кьимат бищаву. Цама пишакарнан ххуйну ва тIайлану чIалан дикIайссар жун хIисав къархьуну диркIсса диялдакъашивурттугу, — увкунни Васильевлул.
Александр Карелиннул бусаврийн бувну, Владимир Васильев чемпионатрал сакиншиндарал комитетрал бакIчину цува ацIаврил хъуннасса мяъна дуссар, мунийн хIадур шаврил даражагу лахъссар.

— На урувгра Аьли Аьлиевлул цIа­нийсса лачIун буккаврил къатрах – гьарзат цила-цила кIанайн руртун, хъинну ххуйсса хIадуршин дурну дур, — увкунни Карелиннул.
Хьунабакьаврий ххал бивгьунни чемпионатрайн багьайсса цаймигу масъалартту.