Запись

Шамулчинмур никирайсса хIакин

ХIакьину Дагъусттаннай хьхьичIунсса хIакинтурал сияхIрай дур лор-хIакин Ибрагьиннул душ Жамиля Кьалияевал цIагу. Ххуйсса хIакинная инсантурангу ччяни баяй, ччяни кIул шай. Нажагьссарагу къашай

Запись

Дазурду гьарта дуллай

Дагъусттаннал паччахIлугърал медициналул университет ялу-ялун гьарта-гьарза дуллай бур уртакьшиврийсса зузаврил дазурду.

Запись

Икрам буллай ура зуйн

Ца-ца чIумал булувкьуну бикIару гъалгъа тIий лавгмур заманалул хъаннияту жува, гайннал ххуйшиврияту, лайкьшиврияту, исвагьишиврияту, уттими хъами оькки буллай.