06.03.2018

Архив по дням: 6 марта, 2018

Культуралул ламурдайх

Февральданул 7-нний Белоруснал хъуншагьрулий хьун аьркинссия дунияллул халкьуннал дянивсса XXV-сса луттирдал хъуннасса ярмукIа.

Рубаирду

ХIанттил даххана дай инсаннал макьу, Дайсса кунна чявхълул неххалмур макьу, — Гьузи лархъсса неххал...