Гъумучиял школалий хьунни Интнил хьхьунин хас бувсса бартардал конкурс.

Гъумучиял школалий хьунни Интнил хьхьунин хас бувсса бартардал конкурс.

Муний цалчинмур кIану бувгьунни 5-мур классрал душ МахIаммадова Камилал.

Читайте также: