В. Васильев: «Агьалинал чIурду булаврийну чIалачIи бунни цалва бияла»

В. Васильев: «Агьалинал чIурду булаврийну чIалачIи бунни цалва бияла»

Мартрал 18-нний Аьрасатнал Президентнал бувчIавурттай чIу буллуну махъ Дагъусттаннал БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлул увкунни: «Агьалинал чIурду булаврийну чIалачIи бунни цалва бияла – Дагъусттаннан хьхьичIуннайшивуртту шаврил мурад».


Мунал бусаврийн бувну, га кьини циняв бувкIминнал макьу даркьуну дия, ляличIину ххуйсса гьавагу бия. «Телевизордануву хавардах вичIи дишав, билаятрай циняв бия чIурду буллай, му тIааьнну бия. Инсантал чIявуну тIун бикIай, му жуйн хъарсса зат бакъархха, ссан аьркинссар жул чIурду, тIий. Зуйн хъарссар гьарзат! Билаятрай захIматсса масъалартту дузал баншиврул, мукунма Дагъусттаннайгу, жунна аьркинссар гужсса цашиву», — увкунни Васильевлул.

ДакIнийн бутанну бувчIавурттал кьини Дагъусттаннай тIиртIуну диркIссар 1915 бувчIавурттал участок.
ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул

Читайте также: