Ярагъ буминнай дюъ дихьлай бур

Ярагъ буминнай дюъ дихьлай бур

Дагъусттаннал Росгвардиялул управлениялул баян буллай бур, 2017 шинал майрал 9-нний Аьрасатнал Президентнал кьамул бувсса хIукмулийн бувну, Аьрасатнаву 2018 шинал FIFA футболданул дунияллул чемпионат наниссаксса хIаллай мюхчаншиву дузал дан ххишаласса чаран ляхълантIишиву.


Андриана Аьбдуллаева
Мунийн бувну майрал 25-нния июльданул 25-ннийн бияннин ца­ппара Аьрасатнал шагьрурдай къадагъа дихьлахьиссар граждан ва службалул ярагъ ва миннуцIун пат­ронну ишакаш дуллалаврий. Мукуннасса къадагъа дихьлахьиссар Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москав, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск ва Сочи шагьрурдайх нанисса чил билаятирттал инсантурайгу.
Дунияллул чемпионат нани­ссаксса хIаллай Египетуллал футболданул цачIун дур командалул Чачаннал республикалий ликказан дантIиссар. Мунияту ярагъуннил хIакъиравусса къадагъа миккугу дикIантIиссар.
Президентнал хIукмулуцIун дархIусса дахханашивуртту уттигу хьун бюхъайссар. Миннуя баян бантIиссар цала ярагъ бусса инсантуран. КIулну бикIан, кIицI ларгсса ярагъуннил хIакъиравусса къадагъа дикIантIиссар апрельданул 30-нния майрал 6-ннийн дияннингу, Каспийскалий лачIун бу­ккаврил чемпионат наниссаксса хIаллай. Росгвардиялул управление дюъ дихьлай бур ярагъ бу­сса дагъусттанлувтурай кка­ккан дурсса чIуннардий ярагъуннищал республикалул кьатIув къабуккан. Цайми регионнайминнан тIурча, аьркинну бур ккаккан дур­сса чIумуйнин ярагъ цала прописка дусса кIанайн биян бан ягу цува усса кIанай му ябансса чаран лякъин.
Агана цува усса кIанай кка­ккан дурсса тIалавшиннардийн бувну ярагъ ябансса сант дакъахьурча, му чIумуйсса ябан булун аьркинссар виваллил иширттал органнайн.
Президентнал хIукмулия ма­хъаллил хьусса инсан, АьФ-лул законодательствалийн бувну, жаваб­райн кIункIу антIиссар, бюхъай­ссар зеххин ярагъ лавсун занан­сса ихтияр ва цуппа ярагъ.
КIицI ларгсса тIалавшиннарду дуруччин аьркинссар ккаккан дур­сса чIумуй чемпионат хьунтIисса кIанттурдайн нанисса частный охранный организацияртталгу.

Читайте также: