Рубаирду

Рубаирду

ХIанттил даххана дай инсаннал макьу,
Дайсса кунна чявхълул неххалмур макьу, —
Гьузи лархъсса неххал лекьан бай ламу,
Увччу хьунал лияй мажлисрай макьу.

 

 

Ися МахIаммадов
* * *
Баргъ буккай зунттуха, илчину чаннал,
ЦIаннаяр яруннин ххирар нур чаннал,
Инагу буккара кIюрххил къатлува,
Ттун тIиртIу кьинилул тIимуну чаннал.

* * *
Ттуруллив дурккунни ссавний цакуну,
КIай дарчунни ссавнийх
чуннив къакIулну –
Къаукканнав тачIав къатлува инсан,
Чунай ачинссарив цанма къакIулну.

* * *
Ца мина къадикIай мурчал тачIавгу,
Ганияту чанни инсаннан хайргу –
Хурда мадулларда, душ, вила ччаву,
Къахьун мина дакъу, марч кунна, мугу.

* * *
Гьаксса ина ура чурххай гуж бусса,
МуницIун пахругу бувара ххисса,
Жугу баванссия вицIун хъун пахру,
Дуния вил тIуллу пахрулун лайкьсса.

* * *
ХIакьину гъарая жунма хайр хьунни,
Лахьхьумур гъарая зарал бивунни,
ХIакьину кьини дур дакI ххари хьунсса,
Цукунсса хьунавав гьунттиймур кьини?

* * *
Ухьурча инава давла мискинсса,
Уххай маикIара талихI бакъасса.
ТалихI вищал буссар вил кIинничуну,
Узданну яхъанай ина уссаксса.

* * *
Гъарал лачIай кувни, аьркин дакъаний,
Вирххувагу къабай, аьркинну дуни.
Оьрмулувугу шай ишру мукунсса:
Жунма ччимур къашай
жунма аьркинний.

* * *
ОьрчIру тIитIалардур ниттихъан хьусса,
ТалихIрал цIурттири къатраву лавхъсса,
КъадучIаннав тачIав аьрщарайн кьини
ОьрчIру хъян къахъанай личIан бувансса.

* * *
Ттурлу дур пахрулий, зунтту кIучI бувсса,
КIучI бан пикрилий дур баргъгу ссавнийсса.
Паранну дагьунни ганил пикрилийн:
Мурчал вай даркьунни ттурлу зунттуйсса.

* * *
Ина хъит тIий ура къуллугърайн лахъсса,
Пикрилийгу ура авадан хьунсса,
Хьунссара авадан, банссар чIалъаьрду –
Вил оьрмулул мурад муниврив бусса?

* * *
РахIатну бур хьхьири, марч яла лавгсса,
Пахъ дагьну дур ттурду зунттул хъачIрайсса,
КъахьунтIий дур ттул дакI хъисрагу рахIат,
Мюрщи оьрчIру литIлай дяъви буссаксса.

* * *
ДакIнин дагьайтари аьзизсса нину,
ХьхьичIух дуккай циняр
оьрчIнийсса шинну,
На гай шиннардива къаличинссияв,
Дакъания чIарав ка дугьлан нину.

* * *
Мурхьирал бухьурча мархха хьхьарасса,
Бигьану бутайссар га мурчал гужсса –
Хасият хьхьарасса ухьурча инсан,
Агьлай ачайссар га ххуллийгу кьасса.

* * *
Ххуллурду бивтссар на ттинин тамансса,
Къахьунссар учин гай бия бигьасса.
Барчаллагь тIий ура на кьадарданухь
Гай ххуллурдай нава аьйкьин къаивтсса.

* * *
Кьини дучIайссарив, хьхьу къаларгунна,
ПуркIу буккайссарив, цIу къадирхьунна,
Гъарал лачIайссарив, ттурлу дакъани,
Ччаву дан шайссарив, душ къаккавккунма?

* * *
Хъуслил адамина къаувайссар лахъ,
Ххуйсса тIуллалли га ан бюхъайсса лахъ,
Булайсса мукъулгу лахъ айссар инсан,
Ухьурча га мукъул ацIан бюхълай махъ.

* * *
Кувни махъунмайгу ша ласун багьай,
Сант дагьувкун га ша ласун хьхьичIунмай,
АьтIун кIанай кувни багьай пиш-пиш тIун,
Хъян кIанайгу кувни аьтIунгу багьай.

* * *
Анжагъсса кIалайлул дуниял ччуччай,
Къалмакъал дайдишин ца махъгу гьашай –
Хъиншиву дунура вихьра пиш-пиш тIий,
Оьбалдарах ина цан ура луглай?

Читайте также: