Эскадрондалул командир

pz_22Лакрал райондалия Хъунмасса Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилийн лавгминнал ларсун дур цайми районнаяр чIярусса орденну ва медаллу. Шама виричунал цIа дакъасса, 106-ннал ларсун дур СССР-данул орденну ва медаллу, 589-ннал ларсун дур «За оборону Кавказа», 4595-ннал ларсун дур «За доблестный труд в годы ВОВ».

ЦIа дурксса, Гъумучатусса Щахщаев Аьлин дуллуну дур шанна орден «Красного Знамени», шанна орден «Красной Звезды», орден «Александра Невского» ва чIярусса медаллу. Ростоврал чIаравсса Турецкий лахъазанну ласаврил цIанийсса талатавурттахлу кIийла Совет Союзрал геройшиврул цIанин Аьли ккаккан увну ивкIун ур. Мунал дяъвилийсса чувшивуртту дирзун нанисса никиран эбратрансса дур.
Хъунмасса асар хьуна 1989-90 шиннардий Аьли Оьмаровичлущал нава хьунаакьаврий. ЩилчIав къачинссия ца-кIира шинава Аьли дунияллия гьан­ссар куну. Ганал бущи цIанихсса бурттигьул бущилуха лав­хьхьусса бия, чу чIарав бацIан барча, тIанкI куну ххяххан бан хIадурсса. Ганал бусласисса дяъвилул эпизодру вичIидирхьуми махIаттал хьунсса бия. Учин бигьанугу, журат дусса, кIийла Виричунал цIа дулун ккаккан увну ивкIсса дяъвилул ветераннан буслансса чIявусса бия.
Цаппара ганал талатавур­ттая А. Путербротлул дяъвилул чIумал кказитирттайва чивчуну бия. Амма Аьлин ва ванащалсса бурттигьалтран шайсса захIматирттая, учиннуча, шанма гьантлий дучраяту къаливккун, душманнал къинттуллухунсса ххяххавурттая, ягу учинну дучрахасса хIурмат, гайннунсса дукралул ялув бацIаврия ва мукунсса цаймигу дяъвилул тагьардая муний бакъая.
Мунияту, хьхьу-чани хьуннин ганал бусларчагу, ялагу ганах вичIидишин ччай бия. Му ба­къасса, Аьли ия хъинну гьарта-гьарзану аькьлулул увччусса, дунияллул тагьар кIулсса, тай да­ххана хъанахъисса шиннардийва жула бакIрачIан бучIантIимур бусан бюхъайсса аьлимчу. Духьунссия ганаву щихачIав къалархьхьусса макьнатIис, щаллусса полкру душманнал ккуллардах къабурувгун талатаврийн гьаз бан шайсса. Шинну ларгун махъгу му ганаву душиву чIалай дия.
Щахщаев Аьли увну ур Гъумук, ЯтIул партизаннал кулпат­раву. Аьлил ппу Щахщахъал Оьмар ивкIун ур цIадурксса ювелир. Оьмардул дурсса мусил усттарнал давурттал Парижливсса, Петербургливсса выставкарттай хьхьичIунсса дипломру, бахшишру ласайсса диркIун дур. Му бакъассагу, Дагъусттаннай Совет власть дишаврил ва цIакь даврил цIаний Оьмардул хъунмасса захIмат бувну бур. Оьмардул ивкIун ур ххюя арс. Гайннаятугу хьуну бур аькьлулул ва виртталшиврул цIарду дурксса арамтал. Хъунама арс МахIаммад Оьмарович хъунмасса хIаллай зий ивкIун ур Госпландалул хъунаману, пищевой промышленностьрал министрну ва цаймигу дагъусттаннал экономикалун хайр биян буллалисса къуллугъирттай.
Фронтрая зана къавхьуну ур хъиривма арс ХIажи. СталинградрачIасса дяъвилуву Паулюслул аьралуннал лагма рургьуну, биллалисса талатавриву 1942-ку шинал жан дуллуну дур.
Аьлияр мюрщими уссурвавралгу чувшивуртту ккаккан дурну дур, буттал кIану буручлай. Хъиривма уссу АьвдурахIман дяъви хьуннин Совет Аьралуннаву къуллугъ буллай ивкIун ур Белоруссиянаву. Дяъвилул цIубутIуйва мунан чIярусса захIматшивуртту ккарккун дур. Му усса часть душманнал вив ларсун, АьвдурахIманнуя партизан хьуну ур. Му С. М. Кировлул цIанийсса партизаннал кьюкьлуву виричуну талай ивкIун ур. Дяъви къуртал хьуну махъ чIярусса наградарттащал шавай зана хьуну ур.
ЧIана-чIивима Аьлил уссу Аьлилгу махънийн къаагьну ур. Аьлиллул Таганрограйсса летчиктурал школагу къуртал бувну, авчуну ур душманнащал талай. Украина ва Румыния тархъан буллай, самолетрай дурсса чувшивурттахлу дуллуну дур ванангу орденну ва медаллу. Дяъви къуртал хьусса чIумал ванал самолет дуркIун дур Веналийн.
Дяъви байбивхьуну шиннагу къархьуну, хьхьичIра-хьхьичI дяъвилий талатаврил цIа дур­ккун дур Щахщахъал Оьмардул арснал Аьлил. Мунаяту та чIумал чичлай бур циняв дагъусттаннал кказитру, «боевой» листокру. Гъумук мунал суратирттащал митингру дуллай бивкIун бур. Тай шиннардий жагьилсса ва чичаврил кьуват бусса шаэр Абачара ХIусайнаевлул укунсса шеъри чивчуну бур муная:

ЩАХЩАХЪАЛ АЬЛИХЬ

Дагъусттан тархъан буллай,
Надирдул аьрал лиллай,
Дагьссар кьуват урчIа ка
Муртазааьлил аьрай.
Тай вирттал ликъавтIуссар,
Тур цал гьич щяв къадагьссар,
Буттахъая арсвавран
БутIурай дуклай дуссар.
Ачирча сурагь буллай,
Щий дурив муних луглай,
My Совет аьралуннал
ЧIявучил лялу ххалшай.
My турлил цIанил пар-пар
Вил лялу — лапва чаннар,
Аьралуннал дяниву
Я бацIайсса xIaпиcap!

Щахщахъал Аьлиясса А. Путербротлул чичрурдаву укунсса бусаву дур: «1941-ку шин. Хар-хавар бакъа ххявхсса душманная аьзизсса Ватан дуруччин совет халкь гьаз хьуна. Немецнал чапхунчитурал аьралуннал ккуччу дуллай бия Дондалул аьрщи. Ватан дуручлай виртталну фронтрай талатисса Совет Аьралуннавух 194-мур бурттигьалтрал полкрал 1-мур эскадронгу цIакьну талай бия.
Ноябрь зурул ахирданий НовочеркаскалучIан фронт гъан хьуну дия. Ростовуллал чIарав жулва аьралуннал контрнаступление дайдирхьусса чIумал, му полкрал эскадрон шанна танкалущал ва кIива ттуплищал отрядрал хъунмур кьюкьлул бакIну дарчуна. Ноябрьданул 28-29-ннин хьхьу дяркъусса, ттурлу даркьусса, цичIар ххал къахъанахъисса дия. Эскадрондалул бурттигьалт най бия анаварну, хьхьичIунмай. Хар-хавар бакъа ратIув ххуллу бяйкьуну танкарду дарцIуна. ХьхьичI арх бакъа бия ярагъуннил оьнкьарахун бияннин ххуйну балгусса ва жулва аьралуннаяр цимилвагу гьарзасса, ва ххуйну дяъвилуву савсусса Гитлердул аьрал.
Вайннащалсса талатаврил арив ххувшаву ласун кьасттирай нанисса бурттигьалтрал кьюкьлул командирну ия Щахщаев Аьли.
Шикку бияла командирнахь бия. Танкарду дакъана талан, хьхьичIунмай бачин. Эскадрондалул цамур ххуллу бакъая. Командирнал амру бувна хьхьунил цIаннай, чIу къахьунну душманнал къинттуллухун бувккун, душманнал цIакь бувсса пункт ласун. Магьирсса бурттигьалтрал хIаллих лавгун, къаралданийсса душманнал саллатIгу ливтIуну, Ростовуллал чIаравсса Чкалов тIисса шяраваллил зуманицIун бувккуна. Разведкалул кIул бувна Ростоврайн нанисса ххуллий бавцIуну бушиву ярагъуннил ва кьайлул балгусса 20-нийн бивсса душманнал автомашинартту. Автомашинарттаву шофертал бакъая. Амма моторду зийнма чIалай бия. ЧIалай бия «фрицтал» бявкъуну, чун-бунугу гъили хьун бувххун бушиву.
Командирнан бувчIуна душман нигьачIаву дакъархха тIий, пикри бакъа ушиву. Амру бувна шяравалу ласун. Дуллуна душманнайн ххяххансса сигнал. Бурттигьалтрал эскадрон «гьура» тIисса чIунищал шяравун бувххуна. Фронт архну дур тIисса умудрай нахIу шанавун лавгсса немец ццаххандарал хьуну лултту янналущал къатравату личлан бивкIуна.
— Душманнавун ццахханну дагьуна, кIюрххицIунмай хар-хавар бакъа эскадрондалул ххяххаву дурну, душман цIакь хьусса шяравалу ларсуна. Амма немецнаща бювхъуна жул бурттигьалтрал полкрал лагма ругьан, хъунмур гужирая жу ябуцан бан. Шикку бурттигьалт оьрмулул ва бивкIулул дянив бия. Душманнал шалклува бу­ккаврил бияла так анаварну ва ццах бакъа душманнайн ххя­ххавриву бия. Командирнал амру бувна анаварну лагмара оборона дугьира, куну.
Бурттигьалтрал лагмара цIу дирхьуну, ялун нанисса душман айщун уллай, оборонительный талатаву дуллай бия. Куннил хъирив кув душманнал дуллалисса ххяххавуртту дацIан дуллай 7 ссятрай жу дарду къизгъинсса талатаву. Эскадрондалул цIакьну ядуллай дия шяравалу. Талатавриву чан хъанан бивкIуна ярагъ. Буми лентардугу бавтIун командир цува пулемет­рахун агьуна. Талатаву най дия гьарца къатлул, кIичIираваллил цIаний. Цуксса хъунмасса гуж душманнал бивкIнугу, миннаща къабювхъуна бурттигьалтрал эскадрон шярава буккан бан. Жулва аьралуннал хъунмур гуж ялун бияннин шяравалу кIунттища дуккан къадурна.
— Та талатавриву «Викинг» СС-дивизиялул мотобатальон щаллуну ххит буккан барду. Талатаврил арив дия душманнал 150 жаназа. ЛуличIан дарду 150 мотоцикл, кьайлущалсса 20 автомашина, 3 ттуп, чIявусса пулеметру, автоматру, ккулларду, ттупангру, — буслай ур Щахщаев.
Щахщаев Аьли увну ур Гъумук 1914 шинал март­рал 14-нний. Аьлил Гъумук дуклайгу ивкIун, къуртал бувну бур Гьанжиливсса ФЗШ (фабрично-заводская школа). Муния махъ дуклай ивкIун ур Москавлийсса электротехникумраву ва комсомолданул даврий. Комсомолданул обкомрал путевкалийн бувну МТС-рай зий ивкIун ур.
1934 шинал увххун ур Ттуп­лислив дяъвилул школалийн. Гагу къуртал бувну бур ххювардай, лавгун ур Кубаннай­сса кавалериялул аьралуннаву къуллугъ буллан. Ростоврайсса Военнополитическое училищагу къуртал бувну, 1941 шинал ивтун ур гава училищалуву зий. Дяъви байбивхьусса чIумал Аьли Щахщаев Ростовуллал Военнополитическое училищалул роталул командирну ур.
Коммунист Щахщаевлул цимилагу рапорт буллуну бур фронтрайн гьан ара тIисса. Яла махъ Аьли хушрай лавгун ур армиялийн.
Дондалул авлахърай къизгъинсса талатавуртту нанисса чIумал Аьли командирнуивкIун ур 68-мур бурттигьалтрал дивизиялул 194-мур полкрал эскад­рондалул. Щахщаев Аьли цалчин талатавриву гьуртту хьуна 1941-ку шинал октябрьданий РостовуллачIасса Большие Салы тIисса шяравалличIа. Тания махъ азарда хьхьу ва кьини виричуну талай ивкIун ур хIаписар-бурттигьу. Аьлийн кIийлла щаву дирну дур, хъин хьуннин мугьлат бакъа кIийлагу госпитальдания лавгун ур фронтрайн — цала частьравун.
Щахщаев Аьлил Хъунмасса Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилуву дурсса къучагъшивур­ттая чивчуну бур Совет Союзрал кIийла Виричу, генерал И. А. Плиевлул «Кьисас ласултрал» армия ххит баву» тIисса луттираву. Генерал Плиевлул, конномеханизированный группалул рейдирдая буслай, цимилвагу кIицI лаглай ур майор Щахщаевлул полк.
Дяъви къуртал хьуну махъ, Щахщаев Аьлил 1945-ку шинал къуртал бувну бур С. М. Буденныйл цIанийсса лаваймур даражалул бурттигьалтрал школа, 1948-ку шинал къуртал бувну бур М. В. Фрунзел цIанийсса Дяъвилул академия.
1956-ку шинайн ияннин Аьли Оьмарович ия полкирал командирну Порт-Артурданий Советский Союзрал аьралуннал группалуву. Муния махъ личIи-личIисса къуллугъирттай Закавказский военный округрай.
1958-ку шиная тIайла хьуну, пенсиялийн укканнин ва ия преподавательну Бакуйсса Мединститутрал аьрали кафед­ралий зий.
Щахщахъал Аьлил дурсса цаймигу виричушивурттаятусса бусавуртту укунсса дур: Цал полк­рал командир ЩахщаевлучIан душманнал танкардал дивизиялун ххуллу кьукьин амру бувкIуна. Та бигьасса иш бакъая. Километра ва дачIиннийхсса манзилданийх душманнал танкарду най дия. Багьлай бия чара бакъа танкарду дацIан дан. Хьхьу ва кьини душманнал танкардал кьаст дуруна ххуллу ласун. Амма кьянкьану данди бавцIусса полкрал саллатIнаща бювхъуна душман ацIан ан.
4-мур кьини полкрал ялун дарчуна ялагу 12 танк. Миннувату 6 танк дуртун, 6 танк ма­хъуннай зана диркIуна.
ТаганрограчIасса душманнал цIакьшивурттайн цIакьсса ххяххаву дуллай 20 гьантта хьуна бурттигьалтрал. Шикку Аьли командирсса полкрал бухлаган бувна батальондалучIан бивсса душманнал саллатI. Бурттигьалт­рал цала магьирсса ва бюхъу бусса талатаву даврийну кумаг бувна душманнал полкравату 4-мур мотомеханизированный корпус итххяххан бан. Таганрог шагьрулухсса талатавриву хьхьичIмурну Аьли командирсса полк бия. Му полк душманнал къинттуллухун куртIну 60 километралул манзилданий лавгуна ва авадансса трофеяртту ларсуна. Жулва Армиялул Таганрог лавсуна.
1942-ку шин. Октябрь барз. Майор Щахщаев Аьли командирсса Кубаннал Къазахънал 32-мур гвардейский бурттигьалтрал полкрал хьхьувай душманнал къинттуллухун лавгун, Александровка тIисса шяравалличIан чIявусса душманнал аьрал най бушиву мяйжан бувна. Кьиб­лалул чулуха Ухссавнил чулухунмай нанисса душманнал аьралуннал колонна танкардал, ттупал, ярагъуннищалсса аьравалттал ряхра рядрай ххуллийх най бушиву. Махъ кIул хьуна кIай Къиримнава Каховкалийн нанисса аьрал ва ярагъ бивкIшиву.
Багьлай бия душманнал аьралуннан ххуллу кьукьин. Щахщаевлул бурттигьалтрал полкрал аьралуннайн амру бувна душманнал аьралуннайн 3-4 чулуха ххяххан. Бурттигьалт душманнал аьралуннавух бувххун лавгуна. Кьицилул ахирданий Къазахънал бурттигьалтрал кьюч бигьаву духIан къархьуну, душманнал аьралуннал колонна махъуннай лирхъуна.
Хьхьу-кьини къакуну душманнал къинттуллух талай бия бурттигьалтрал полк. Вайннал 20-30 гьантлий жулва аьралуннан ххуллу аьч буллай, хьхьичIунмай бачин кумаг буллай бия. Немец цIакь хьуну бия Турецкий тIисса лахъазаннучIа. Шикку душманнал дурну дия чIярусса дотру, дзотру ва дяъвилул цаймигу цIакьшивуртту. Шичча чIалай дия ххуллийх нанисса техника, инсантал. Немецнал аьралуннаща бювхъуна жулва аьрал Киримнавун лагайсса ххуллу кьукьин.
КIира кьини жулва бурттигьалтрал аьралуннал куннил хъирив кув дуллалисса ххяххавур­ттал душманнал цIакьшивурттан цичIав бан къабювхъуна. Шамилчинмур кьини Кубаннал Казачий 9-мур гвардейский дивизиялул командир генерал-майор И. В. Тутариновлул амру бувкIуна 34-мур Ккавкказуллал Казачий полкрал командир Щахщаев АьличIан, Турецкий лахъазандарачIасса муххал ххуллул урчIахсса кIану кани­хьхьун ласун. Дяхтта Турецкий лахъазандалучIан бачин бюхълай бакъая. Душманнан, каний дирхьусса кунна, гьарца чулуха нанимур пIякь диркIун чIалай дия. Му бакъассагу, дацIаву дакъа лехлай дия душманнал самолетру. Вайннул саллатI бакI гьаз дан къабитлай бия. Укун бунугу, хьхьунил цIаннай бювхъуна Щахщаев Аьли командирсса полкраща душманнал цIакь дурсса Турецкий тIисса лахъазаннучIан гъан хьун.
Полкрал командирнал аьрал лагмава ххуйну цIакь бувна. Душманнал цIакьшивручIан утти дия дахьра 800 метра. Кьини ларгуна битлай. Микку ванай контузия хьуна, мукун унагу талатаврий каялувшиву дуллай ия.
Хьхьунил ссят 3-нний лахъазанну ласун жулва аьралуннал ххяххаву дуруна. Душманнал чулуха гьарца ярагъуннил гужсса цIу дирхьуна. Полкирал саллатI виртталну талай бия. Чани щяв дагьаннин душманнал цIакь дурсса Турецкий тIисса лахъазанну ларсуна. Шикку дия душманнал зия хьусса дяъвилул чIярусса техника, ливтIусса саллатIнал ва хIаписартурал кьаркьаллаха ачин къашайва. Жулва аьралуннахьхьун дирирна дяъвилул чIярусса техника, пулеметру, автоматру, 6 ттуп, ккулларду ва цаймигу сурсат.
Дяъвилул цIу лагь шайхгу полкрал командир Щахщаевлул дивизиялул командир Тутариновлущал телефондалувухсса ихтилатраву увкуна:
— Гьалмахчу генерал, амру биттур барду. Полкрал эскад­ронну цIана лахъазандарай бур.
Генералнал гава га цIунилгу тикрал ба куна. Ххаришиврул канихьсса пIапIрусгу ккуччу дуллай, увкуна:
-Уссу, ява цIакьну ацIу!
Полкгу бавцIуну бия.
ЧIал къавхьуну Щахщаевлул полкрал аьралуннайн немецнал гужсса ялунбигьаву дуруна. Кьинибархансса талатавриву душманнал аьралуннал 11 ххя­ххаву дуруна, най дия душманнал танкарду, ялату чан хъанай дакъая самолетру. Кьинибархан Аьлил полкрал дуручлачисса лахъазаннучIа ттупал, бомбардал чIу лагь къавхьуна. ЛухIисса ттуруллаха щяв цичIар ххал къашайва. Амма Щахщаевлул саллатI, хIучI къаувкуна, цалла ларсъсса лахъазанну цIакьну дуручлай бия. Ноябрьданул 3-4-нний Щахщаевлул полк фронтрая бигьалаган къинттуллухун гьан бувна. Лахъазаннугу тапшур дурна ялун бивсса 54-мур бахьттагьалтрал аьралуннал корпусрахьхьун.
Турецкий лахъазандарал цIанийсса талатаврил виричу-Щахщаев Аьлил цIа фронтрай­сса аьралуннаву машгьур дурна. Муная чичлай бия фронтрал кказитирттай, боевой листовкардай. БукIлай бия Дагъус­ттаннайнгу Аьлил дурсса цайми виричушивурттаясса чагъардугу. КIулну бия мунал фашистурая тархъан буллай ивкIшиву Одесса, Минск, Столбцы, Слуцк, Барановичи, Слоним, Брест ва цаймигу шагьрурду.
Дагъусттаннал цIадурксса арс 1992-ку шинал Волгоград­рай, пенсиялийн увккун махъ, гвардии полковник Щахщаев Аьли Оьмарович накьлу хьуну ур. Ванал дурсса чувшивуртту цIа абад дансса дур.
Аьбиди ХIайдаев