Дарбантливгу Навруз байран кIицI ларгунни

gtas_3Инт дучIаврищал Дарбантлив жула Кьиблалул Дагъусттаннайсса миллатирттал кIицI лагайсса Яран-Сувар, Эбелцан ва Навруз байранну цачIун дурну ца хъуннасса байран кIицI ларгун дур.

З. АьбдурахIманова
Байрандалул сакиншинна дурну дур Дарбантуллал тарихрал, архитектуралул ва художествалул музей-заповедникрал.
Ттурлу даркьусса ва дяркъусса интнил кьинилух къабурувгун, Нарин-КъалалучIа сакин бувну бур мяйжаннугусса халкьуннал аьдатру, багьу-бизу ккаккан буллалисса, хъярч-махсарарттал ва тяхъашивурттал майдан. Шикку гьуртту хьуну бур Азирбижаннал, Лазгиял ва Табасараннал театрдал артистал, «Каспий» тIисса Дагъусттаннал миллатирттал къавтIавурттал ансамбль, Дарбантуллал педагогикалул ва музыкалул училищардал студентътал ва № 3 магьирлугърал школалул дуклаки оьрчIру.
Маданиятрал майданнив хъанахъимуния, халкьуннал аьдатир­ыттая, дукра-къюссуя, макьанная ва балайрдая неъмат ласун бувкIсса тамашачитуравух, Дарбантуллал халкь бакъасса, бувкIун бур чIаххуврайсса Азирбижаннавасса, Ростовраясса хъамалгу.
Байрандалийн бувкIми интнищал барча буллай, музей-заповедникрал каялувчи Аьли Ибрагьимов дакIнийн бутлай ур, Навруз-байрандалул ца яла ххуймур аьдат гьарца инсаннал ца бухьурчагу мурхь бугьаву душиву. Мурхь му хъанай бур оьрмулул дайдихьу. Оьрмулул лишан.
Дарбантуллал халкьунначIа хIакьинусса кьинигу дувайсса аьдатирттал кьимат лайкьну бурувччунма бур. Ва интнил мажлисрайгу, музейрал зузалтрал сакиншиннаралу дурну дур Дарбантуллал халкьуннал дувайсса дух аьдатирттавасса ца цамургу аьдат – самовардава чяй хIачIлачIисса аьдат. Лагма-ялтту хъанахъимунил тIин-тIааьн бучIан буллалисса тIаннул цIарай дирзун дур шанна хъунисса дувссилул самовар. Вайннува чяй хIачIан ччимигу чансса къабивкIун бур. Чяйлухунгу, аьдатрайн бувсса куццуй, къуркъи качар ва нацIу-кьацIурду диркIун дур.
Нарин-КъалалучIа дувайсса гьарцагу шадлугърал ахирданий ччянияра шиннай дувайсса дур ца цамургу аьдат. Шадлугърайн бувкIминнал, дакIурдиву цанма щаллу хьуну ччисса хияллугу бувгьуну, гьаваллавун итабакьайсса бур дакьаврил лишансса кIяла хьхьирулт. Ва аьдат щаллу даврийну къуртал хьуну дур Дарбантлив Интдайдихьулул байрандалун хасъсса шадлугъгу. Мукунма хъунмасса цIарал къувтIи лавхъун, жагьилтурал ганил ялтту тIанкIа тIий, ганияр гихуннайгу дялахърурду лахъи ларгун дур.