Барча уллай буру

lalas_4Вай гьантрай ДР-лул Чичултрал союзран 80 шин бартлаглагисса шадлугърал мажлисрай, жагьилтал Ватан ххирану ва буттахъал аьдатирттал, жулла аслийсса культуралул кьадру буну тарбия буллалисса шеърирдахлу, Ккурккуллал школалул директор, шаэр Даниял Магьдиевлун дуллунни Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул цIаниясса ссят ва ДР-лул Чичултрал союзрал чулуха А. Чеховлул цIанийсса Мусил медаль.

Вай кIирагу бюхттулсса наградалущал дакIнийхтуну барчагу уллай, чIа тIий буру жула ххирасса учительнан ва хIурмат бусса директорнан цIуллушиву, тIайлабацIу.
Вайннуяр бюхттулми наградарттугу ласлай ккакканнав!