Жижара

lsd_3АЬДИЛЛУЛ АРС АЬБДУЛЛАЕВ ХIАБИБУЛЛАГЬ
Тамансса хIаллай къашавайгу ивкIун, 29-мур августрай аьпалувух ивхьунни Вираттиял шяраватусса, шама оьрчIал ппу, кулпатрал заллу Аьбдуллаев ХIабибуллагь Аьдиллул арс.
ХIабибуллагь увну ур 1933 шинал Вираттиял шяраву Аьди­ллул ва Аминатлул хъунмасса кулпатраву. ОьрчIнийсса шиннардий дуклай ивкIун ур 4-мур классравун ияннин Инишиял школданий, 10 класс буккиннин – Гъумучиял школданий. Школагу къуртал бувну, увххун ур дуклан МахIачкъалаливсса медучилищалувун. Медучилище бувккуну махъ мединститутравун уххан, миллат хIисаврай, Дагъусттаннай къахъанай дуклан, гъира бушиврул ХIабибуллагь лавгун ур Ижевск шагьрулийн. Тикку дуклакисса жагьилнан махъунай учIан багьлай, тайннан итаакьин къаччай спортравугу хьхьичIун ливчусса ХIабибуллагь, увкIун ур махъунай Дагъусттаннайн. Тайнналгу справкарагу къадуллуну дур, цалва тIимур къабувкун, тийх дуклай ивкIссар тIутIисса. Шийх, Дагъусттаннай, цIуницIа айивхьуну ур дуклай мединститутраву. Мугу къуртал бувну, ХIабибуллагь тамансса хIаллай зий ивкIун ур «Анаварсса кумаграл» идаралий. Итакъаакьлай унагу, тиччагу лавгун ур цалва язи бувгьусса хирургнал пишалий зун Къизлардал больницалийн, «на хирург къавхьуну къаикIайссара» тIий. ХIабибуллагь ия Аллагьнала хирургну ляхъан увсса кунасса, ка куклусса, цалва пиша ххаллилну кIулсса хIакин-хирург. Кьуния ряхра-арулла шин дуруна ванал Къизлардай зий, бусравну цинявппагу къашайшалтран. Къашайшалтрал барчаллагь «Вы хирург от Бога» бия ванал щалла ва яла лараймур награда-бахшиш. Гьантлун 4-5 операция бувайва гьарца кьини, хьхьувай шания ивзун лагайва операциярду буван. Кьянкьасса хасиятрал заллу, цал цаятура тIалавшинна цIакьсса, яла гайминная тIалав дайсса инсан ия ХIабибуллагь.
1993 шинал, Совет хIукумат
лирну ларгукун, Буттал миналий Вираттав къаттагу бувну, хозяйствагу тIиртIуну, найрдугу бувну, зун лавгуна ХIабибуллагь. Чув, ци даврий зурчагу хьхьичIунну, маслихIат ккаклай, ка-кумаг буллай икIайва, бусравну икIайва цува кIулнал, уссурссуннал дяниву.
ХIабибуллагьлул бивкIулул кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру кулпат Жамисатлухь, шамагу арснахь, вайнная бивзминнахь, уссурваврахь: Садикьлухь, Загьидлухь, Сайпуллагьлухь, вайнная бивзминнахь, кулпатирттахь, щалвагу агьлу-авладрахь. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав, дунияллия щакъаливххун цучIав яла къагьаннав. ХIабибуллагьлул рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав.
Вираттиял жямат

——————————————


lsd_2ОЬМАРДУЛ АРС ОЬМАРОВ АЬВДУРАХIИН

Август зурул 25-нний, оьрмулул 81 шинаву, аьпалу­хьхьун лавгунни щалла щарнингу, щархъиянгу хъинну бусрав­сса, ЦIуссаккулатусса Оьмаров АьвдурахIин Оьмардул арс.
Оьмаров АьвдурахIин увну ур Ккуллал райондалий Ва­ччиял шяраву. ЦIусса аьрщарайн бивзун 2 шинава ливтIуну нину-ппугу, оьрмулул 14 шинаву АьвдурахIин ва мунал 2 ссу ливчIун бур ятинталну.
Математикалул итххявхсса уну, АьвдурахIин му чIумала зун ивкIун ур колхозрал фермалий учетчикну. Тания шинмайсса оьрму мунал бавхIуну бур бухгалтер-экономистнал пишалущал. Армия къуртал бувну махъ ванал къуртал бувну бур Хасавюртуллал шяраваллил хозяйствалул техникумрал бухгалтер шайсса факультет. Техникумрал дуккаву гьа къадурну, АьвдурахIиннул къуртал бувну бур АьсатIиннавусса шяраваллил хозяйствалул институтрал бухгалтер-экономист шайсса факультет. АцIнияхъайсса шиннардий АьвдурахIин колхозрал ревизионный комиссиялул хъунаману зий ивкIун ур. Яла 36 шин дурну дур ЦIуссалакрал райондалий Лениннул цIанийсса колхозрал хъунама бухгалтерну зий.
АьвдурахIин, ххаллилну зузаврийну, лайкь хьуну ур республикалул лахъсса «ДР-лул шяраваллил хозяйствалул лайкь хьусса зузала» цIанин.
АьвдурахIиннун дуллуну дур ВДНХ-лул медаллу.
Ванал цалва кулпат Зубайдатлущал, тарбиягу дуллуну, дуккингу бувну, цалва-цалва ххуллурдайн бивчуну бур 10 оьрчI.
АьвдурахIин ия дакI-аьмал тIивтIусса, яхI-къирият ду­сса, хъамал ххирасса, чIявусса захIмат ккавксса адамина.
АьвдурахIин ахиратрал хьу­сса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпат Зубайдатлухь, арсурваврахь, душваврахь, куявтурахь, гъан-маччанахь, махъсса цинявннахьвагу.
Цал гьав нурданул дуцIиннав, рухI хъинний дишиннав, махънал оьрмурдай барачат бишиннав.
Ваччиял, ЦIуссаккуллал,
Чапаевкаллал жямат

————————————————


lsd_1АЬВДУРАХIМАННУЛ АРС ХIАДИСОВ МИНКАИЛ

Оьрмулул 73 шинаву, захIматсса азаруннища ххассал къавхьуну, жуятува лавгунни ххаллилсса лаккучу, чIивину унува захIмат буллай аьдат хьусса, Ххюлуссуннал жяматран ххирасса, АьвдурахIманнул арс ХIадисов Минкаил. Буттал шяраву 7 классгу къуртал бувну, увххун ур дуклан Гъумучиял дянивмур даражалул школалийн, къурталгу бувну бур му мусил медальданий.
Лавгун Сталинград­райн, увхссар дуклан политехникалул институтравун, металлургтал шайсса факультетрайн. Дуклакиссаксса хIаллай ласлай ивкIссар яла лахъсса стипендиягу, лавсъссар ЯтIул диплом. Гара шинал гьан увссар зун хIукуматрай яла хьхьичIунсса Магнитогорскаллал металлургиялул комбинатрайн.
1970 шинал увхссар зун Каспийскаллал «Дагдизель» завод­райн. ЧIал къавхьуну ивтссар хъунама металлургнал кумагчину. 1982 шинал ивтссар заводрал хъунама металлургну. Муния махъ зий ивкIссар М. ХIажиевлул цIанийсса заводрал хъунама технологнал хъиривчуну.
Минкаил уссия мюрщиминнащалгу авкьусса, хъуниминнал хIурматгу бувайсса, дустуращалгу хIал бавкьусса, гьарца жяматрал иширттаву гьуртту шайсса, гьарца ххуллу-ххуттай сийлийсса инсан.
Минкаил дунияллия лагаврил кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпатрахь, оьрчIахь, уссурваврахь, ссурваврахь, цинявппагу гъан-маччаминнахь. Цал бунагьир­ттал аьпа баннав, гьав нурданул дуцIиннав, ванан бакъасса оьр­му махъминнан булуннав.
Ххюлуссуннал жямат,

————————————————

Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру жула кумагчи, чIарав ацIу, маслихIат ккакку, ДР-лул Жяматийсса палаталул председательнал заместитель Аьбдуллаев Ссапар Аьлил арснахь, ванал цинявппагу уссурссуннахь, вайннал ххирасса ссурахъу
Аьбдуллаев ХIабибуллагь Аьдиллул арс
аьпалувух ишаврийн бувну. Вилагу, вила оьрчIалгу, махъсса гъанциринналгу оьрмурдив лахъи баннав. Барачат махъ ливчIун ля­къиннав. ХIабибуллагьлул рухI бигьаний, чурх кIукIлуний хьуннав.
«Илчи» кказитрал коллектив