Шяраваллил ттарцI хьусса Оьмахан

Жул, Хъюллал, шяравалу дур Ахъушиял райондалий дирхьусса лакрал щархъавасса ца. Гьарица шяраву икIай ца-ца инсан жяматрачIа хIурматрайсса, аьркинсса ишираву маслихIат кка­ккайсса. Мукунминнавасса ур оьрмулул 90 шинавун увххун унугу, шиннахьхьун рай къабуллай, хIакьинугу зий, заназисса Хизриев Оьмахан Хизриевич.

Увну ур Оьмахан 1924 шинал. Цалва бусса оьрмулий ва зий ур учительну. Дишай тарихрал дарсру. 1943 шинал, оьрмулул 19 шинаву, айивхьуну ур ва Хъюллал школалий зий. Зун айивхьусса шиннардийва чIалан ивкIун ур ва Заннала учительну ляхъан увсса инсан ушиву. Тай шиннардий шяраваллил оьрчIан кIулшивуртту дуллай бивхьусса захIматрахлу Оьмаханнун дуллуну дур «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» тIисса медаль.
Оьмахан Хизриевич ур шанна-мукьра никирахь дарсру дирхьусса, жул бава-ттаттахъангу кIулшивуртту дуллусса учитель. ЧIявуми ванал учениктурая лайкьсса инсантал хьуну бур. ХIакьинусса кьини ца Оьмахан Хизриевич ухьунссар жул шяраву шяраваллил тарих ххуйну кIулсса инсан. Буслангу усттар ур цува.
Ца пасихIну, вичIидирхьунан асар хьунну бусай бусласимур.
Укунсса оьрму-хIал лавгсса, чIявусса ккавксса-кIулсса инсаннах вичIидишингу гъира бикIай. Ванал цалагу вичIидирхьуманан кIулшивурттахсса, дуккаврихсса гъира бутай.
Тай захIматсса дяъвилул ши­­н­нардий цалагу хъунмасса хIарачат бувну бур ларайсса кIулшивуртту ласун. 1950 шинал Оьмаханнул къуртал бувну бур Гъумук педучилище. Мунияр махъ – МахIачкъалалив кIира шинайсса партиялул школа. 1969 шинал Грознайлий къуртал бувну бур институт. Хъюллал школалий ва зий ур 1943 шиная айивхьуну хIакьинусса кьининин. ХIакьинусса дуклаки оьрчIачIагу ванал хIурмат ххишаласса бур.
Вайксса шиннардий оьрчI­ру тарбия буллай, миннан кIулшивуртту дуллай зий уну тIий, Оьмахан Хизриевичлун дуллуну дур личIи-личIисса наградартту — ХIурматрал грамотартту, юбилейрал медаллу. Ва ур ДР-лул лайкь хьусса учитель, ЗахIматрал ветеран.
Жул шяравалу хьхьичIа­за­маннул шяравалур, ванил гьану бивзун 1000 шин хъанахъиссар тIий бур. Оьмахан Хизриевичлул хъуннасса даву дурссар шяраваллил тарих аьч бан, му ялун нанисса никирангу кIул бан. ХIакьинусса кьинигу хIарачат буллай ур шяравалу дачIра къадуккан. На ххарира ттула буттал шяраву укун аькьил­сса, кьянкьасса адамина уну тIий. Мунал дарсру дирхьусса оьрчIру тIайлабацIу бусса оьрчIру бухьунссар.
Оьмахан Хизриевич жагьил­сса учительтуран эбратрансса учитель ур. Укунсса учительтал чIявусса хьунакъабакьай.
— Жагьи-жугьултрал цалва хьхьичI бивхьусса мурад бикIан аьркинссар. ХIакьинусса ччанавккусса заманнай бяйкьу ххуллийн къабуккан, буттахъал аьдатру дуручлай, минная эбрат ласлай къуццу тIун аьркинссар. Жулва бучIантIимур зул, ялун нанисса никирал, кIунттихьри бусса, – тIий ур Оьмахан Хизриевич.
ХIайп, укунсса, жагьилминнахь насихIат бусансса, хъуниминнан маслихIат ккаккансса хъунисри чансса ливчIун бур жула щархъаву.
Ххадижат Хизриева,
ш. Хъюл