КIулшиврул ххазиналул заллу

fifa_8Луттирду. Библиотека. Вай мукъурттил ва вайннул агьамшиврул жулва оьрмулуву хъунмасса кIану бугьлай бур. Луттирду бищайсса чагъар буккан бувссар тIар Китайнал пишакартурал. Ганиннин гай бищайсса, чичайсса бивкIун бур хъинну кIюла бувсса хIайвантрал бурчурдая бувсса луттирдай.

Мунияту учайхьунссар жулва лакрал буккайсса ва хIайвантрал бурчурдайн луттирду куну. ХIасил, щил буккан буварчагу,
гьакссагу аькьлу-кIулшилул увччусса инсан ивкIун ур чагъар цалчин бувма. Школалий дуклакисса чIумал ттун ххан бикIайва аьмсса бакъа библиотекартту къабикIайсса. Яла, угьара хьуну махъ, бувчIуна инсантурал шаппагу аьмссаннучIан бивсса библиотекартту бикIайшиву. На шаппа библиотека бусса инсантурал къатравун агьайхту хъинну рязий шайвав. Циван учирча, чIявусса луттирду буккайсса, гай салкьи бувайсса, шаппа библиотека бусса кулпат хъанай буну тIий муданмагу кIулшиврул «кьуллалия» щинал нахIала буллалисса кулпатну. Мукунсса инсантуращал ихтилат буллангу тIааьнну бикIай, оьрмулул ялун биян бувайсса буруккинтту луттирдай бувсмунийн хъарну чулийн буккан бувангу шай.
Уттигъанну на кIул хьусси­яв Ккуллал райондалий­сса, хIатта уттисса чIумал теле­фоннал,телевизордал, интернетрал оьрчIру луттирду ккалан ччишиврияту арх буцан буллай бухьурчагу, кIул хьуссияв Ваччиял шяравусса оьрчIал библиотекалул давурттащал. Ва библиотекалул хъунмурну зий бур Исакьова Аьйшат АхIмадил душ. Аьйшатлул библиотекалуву зий 41 шин хьуну дур. Вай шиннардил мутталий ванил оьрчIан лу­ттирду ххира хьуншиврул дурсса давурттал хIат-хIисав дакъар. ОьрчIал библиотекалуву чIун-чIумуй шай личIи-личIисса батIавуртту, утренникру, викторинарду, обзорду, конкурсру луттирдал автортурал шяраваллавунсса экскурсияртту, бувккусса луттирдан хас дурсса сочиненияртту чичавуртту. Аьйшат оьрчIал кIулшиву гьаз дуван личIи-личIисса иширттах луглагисса пишакар бур.
Аьйшатлул 1971-ку шинал 1-мур ЦIувкIуллал шяраву къуртал бувну бур дянивмур даражалул школа. Гара шинал ва дуклан бувххун бур Дагъусттаннал культпросветучилищалул библиотекалул отделениялийн. 1973 шинал му къуртал бувну, зун бивкIун бур Ваччавсса оьрчIал библиотекалуву. 2000-ку шинал декабрь зуруя шинмай ва зий бур ва библиотекалул хъунмурну. Ванин цилва пиша кIулну бур канийсса кIисри кунма. Гьарца шинал Ва­ччиял школалул 1-мур классравун дуклан бувкIсса оьрчIру буцай, экскурсиялийн кунма, библиотекалул давурттащал, гиккусса луттирдащал кIул буван, гивунсса ххуллу ккаккан буван. Ва кьини дайдишай оьрчIал библиотекалущалсса дахIаву. Укун­сса, оьрчIащалсса хьунабакьавуртту хьуну дур 40-луннийн дирсса.
Гьашинусса шин Культуралул шинну баян бувну бухьувкун, уттинин Аьйшатлул дунни «Сохраняя – Возрождаем», «Культура и традиции отцов – детям» тIисса луттирдал выставкартту. Хьунадаркьунни Корней Чуковскийл оьрчIан чивчусса, Аркадий Гайдардун 110 шин, Михаил Лермонтовлун 200 шин, Николай Гогольлун 205 шин там шаврил кьинирду. Пушкиннул магьрал стенд дунни. Гьашину дунни Мирза Давыдовлун 75, Курзи Къажлаеван 90, ХIасан КIуруховлун 60 шинну там хъанахъишиврун хас дурсса вечерду. Вайннал чивчусса луттирду ишла бувну, дунни обзорду, конкурсру, диспутру.
Ванин хъинну ххуйну кIулли оьрчIал психология, миннал дакIурдивунсса ххуллу цукун ля­къин аьркинссарив.
Исакьова Аьйшат цимилгу лайкь хьуну бур Райондалул администрациялул, Культуралул управлениялул чулухасса ХIурматрал грамотарттан, барчаллагьирттан, бахшиширттан.
Гьай-гьай, хъамитайпалун, къуллугъ бугьаву бакъассагу, кулпатрал­ссагу буллан багьай. Ванил оьрмулул дус Исакьов Ирбагьин 10-хъул шиннардил мутталий ЧIяйннал шяраваллил культуралул къатлул директорну зий ивкIун ур. Вайннан кIинналлагу даву культуралущал дархIуну дикIаву бахтти хьуну бур. Ирбагьин, аьпа биву, шяраву хъанахъисса культуралущал дархIусса циняв давурттавух гьуртту шай­ссия. Тямадашиву дувайва, шяраваллил жагьилтал армиялийн тIайла буклакиний, хьунабакьлакьиний махъру лахълай, миннахь насихIат байссия. Цанмагу Аллагьнал музыка бищун, балай учин, къавтIун изан пагьму буллуну бикIайва. Муниятугу хъинну бусравну икIайва ЧIяйннал жяматрал дянив.
Аьйшатлул ва Ирбагьиннул дянив хъуни хьуну бур ца арс ва кIива душ. Арс Алишер строитель ур. Душ Сабрина медсестрану зий бур МахIачкъалалив. Заира МахIачкъалалив, Культуралул ва искусствалул колледж къуртал буварчагу, дахху-ласулуха зий бур.
Аьйшат бувсса кьини хъанай дур июль зурул 20-сса кьини. КIулшивурттал ххазинану хъанахъисса библиотекалул пишакар жулва чулухагу барча буллай, чIа учинну цIуллушиву, оьрчIал, миннал оьрчIал ххари буллай, хIурмат буллай личIаннав, вил симандалия ххаришиврул пиш тачIав чан къахьуннав. Уттинин дурсса хIат-хIисав дакъасса давурттал ялун, умуд бур уттигу ина цикссагу давурттив дуванссар тIисса, кIулну тIий жунна вил пишакаршиврул луртама.