Запись

Къирим – личIи бан къашайсса Аьрасатнал бутIар

Мартрал 18-нний Владимир Путиннул Кремлилуву ПаччахIлугърал Думалул депутатътурал, Федерациялул Советрал члентурал Аьрасатнал регионнал каялувчитурал ва граждан обществалул вакилтурал хьхьичI ихтилат бунни.

Запись

Ишла дуллалияра зулла ихтиярду

Вай гьантрай «Илчилул» хъамаличуну хьунни ДР-лул Халкьуннал МажлисрачIасса Миллатирттал дянивсса арардал, жяматийсса ва диндалул ккураннал иширтталсса байсса комитетрал председатель, Дагъусттаннал Халкьуннал МажлисрачIасса «Справедливая Россия» фракциялул каялувчи

Запись

Хъаннийри дуниял дарцIусса

Новостройрайсса захIматсса тагьарданувусса кулпатирттан ва оьрчIан социал кумаг баврил центрданул ччя-ччяни дувай цала аякьалулун лавсъсса кулпатирттан дялахъру дансса, миннал дакIру тирх учин дансса мероприятияртту. Вай гьантрайгу, хъаннил байрандалуцIун бавхIуну,

Запись

Жагьилтурал проектру

Мартрал 14-нний МахIачкъалалив Дагъусттаннал Жагьилтурал тIиртIусса хIукуматрачIасса (открытое Молодежное правительство — ОМП) Культуралул ва халкьуннал аслийсса художествалул касмурдал комитетрал члентал хьунабавкьунни ДР-лул

Запись

«Шанна миналул заллухъру»

Ларгсса нюжмардий ЦIуминалийсса Шушиннал школалий ларгунни Лакрал ва Ккуллал районнал щархъал агьлу чачаннал аьрщарайн бизан бувну 70 шин хъанахъаврин хас дурсса мероприятие. Уттараннасса къювуну, хъин къашай щавуну лирчIунни бизан баву кIилчингу мина да­ххана дуллан

Запись

Жу къулагъасран лайкьссару

Лакрал агьали ЦIуссалаккуйн бизан бувну 70 шинан хас дурсса макьаларду рирщунни зу, ттунгу ттуламур дардирая, буруккинттая бусан дакIнийн багьунни, навагу чIиви оьрчIну унийва мина даххана дуван

Запись

Жун байран Забиуллагьлул дантIиссар

Къизлардайн бувххун нанисса ххуллий урчIачулух буссар кафе «Инагу, нагу» тIисса цIа дусса. Ва бур Оьмаров Забиуллагь Ттаттаевичлул кафе. Кафелул чIарав вацIлул кIанттай бур майдан.

Запись

Интнил хьхьу

22-мур мартрая байбивхьуну, шанна кьини интнил хьхьу дайссар лакрал. Ниттихъал цала оьрчIан га кьининин бартри дайссар. Бартри – гьивхь, ккунук, кишми тIутIи кьувтIуну бувсса ччатIри. ЧчатIру шашайссар гъаттарал, дучрал бакIурдил журалийсса куц бувну. ОьрчIал тIурщив дайссар,

Запись

«Ттул чичрурдансса кьимат Аьрасатнал журналистикалул бивщунни»

Февраль зурул ахирданий щалвагу билаятрал СМИ-рдал хIасиллу дуллалисса ва Аьрасатнал журналистътураву яла язими журналистътуран наградартту дуллалисса конкурсраву «Золотое перо России» тIисса наградалун лайкь хьунни жунма чIявучин гьунар бусса шаэр хIисаврай кIулсса, цIана ДР-лул

Запись

Жагьилсса шаэрнал баянсса чIу

Ларгсса нюжмар Миллатирттал библиотекалун хьунни ххуй-ххуйсса, дакIний личIансса батIавурттал авадансса. Дагъусттаннал культуралуву хъунмасса бутIа бивхьусса мусил усттар Манаба МахIаммадова дакIнийн бувтсса хъиривмур кьини библиотекалувун Москавлия увкIсса жула жагьилсса шаэр Тимур Раджабовлущал