Запись

Вил караматшиврул хIайран унна, ПпабакIуй!

Дагъусттаннал аьрщарай тIабиаьтрал хIасул дурсса караматирттавасса ца ПпабакIу хъанай бур. Цаппарасса цIардалгу бусай га цIанил залунная. Мукун ппа кунмасса тIий лащан буллалисса цIа дур ПпабакIу тIисса цIагу. ПпабакIу бур жула лакрал зиярат байсса кIану.

Запись

СахIналун ляхъан увма

ЦIуссалакрал райондалий Культуралул шин тIитIаврил шадлугърай агьали ца зумату кунма Дагъусттаннал лайкь хьусса артист ХIабибуллагь Каллаев дунияллия лагайхту, райондалул культура мискин хьусса кунма буру, зунтту багьсса кунма аьсивну буру тIий бия.

Запись

Фронтрай дурсса чичрурдава

Март зурул 13-нний 1909 шинал увссар Дагъусттаннал литературалул классик, чичу, таржумачи Апанни Къапиев. *** Цуппа ца къабивтун циняв айгъурт ахтта бай, цанчирча айгъуртрал эр-эрданул поход баявур дайну тIий.

Запись

ЧIарттал школалун 90 шин шаврил хьунийн

ЧIарттал шяравалу хъуннасса дакъанугу, тарих лахъисса бур. ЦIана шяравалу дирхьуну дур Гъази-Гъумучиял неххал урчIа чулух кIива бакIул дянивсса даралуву. Шикку мина дирхьуну хьуну дур 950 шин. Мунил барашин дуллай бур шяраву хьхьичIра-хьхьичI дурну

Запись

Жижара

Сулайманнул арс Исмяилов Аьвдул-ХIалим Уттигъанну хар-хавар ба­къасса бивкIулул жула дянивату личIи унни ххаллилсса ла­ккучу, уздансса дакIнил заллу, яхI-къирият дусса зунтталчу, Сулайманнул арс Исмяилов Аьвдул-ХIалим.