Запись

Бусурманнал умматрал хъунмур мурад – цашиву дуруччавур

Мартрал 5-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни Щаллагу Дунияллул Бусурманнал аьлимтурал союзрал Генеральный секретарь Аьли МухIуттин аль Къарадагъищал. Га республикалийн увкIун ур

Запись

Дагъусттаннал Украиннал халкьуннан кумаграл ка кIидархIунни

Республикалул БакIчинал, ДР-лул ХIукуматрал ва жяматийсса суккушиннардал сипталийн бувну, Дагъусттаннай баян бувссар уссурвалсса Къиримнал халкьуннан арцуйну бакъа гуманитар кумаггу бувантIишиву жула чулуха.

Запись

Дагъусттаннал БакIчи хьунаавкьунни чачаннал жяматрал вакилтуращал

Мартрал 4-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни Дагъусттаннайсса чачаннал жяматрал чулухасса вакилтуращал. Тикку ххалбивгьунни Аухуллал район цIудуккан даврил масъалартту.

Запись

Хъамитайпалул циннасса чIун мудангу лякъин аьркинссар

Махъ лирчIунни кIи, мунин ччайнугу, къаччайнугу, гьантлия гьантлийн бияла цила кIунттихьхьун ласлай дур интнил. Интнил цалчинми гьантращал дучIай дунияллийсса цинявппагу хъаннил байран – 8-мур март.

Запись

Учительтал ва нину-ппу уртакьну зурча

МахIачкъалаллал №11-мур гимназия шагьрулул школардаву ца хьхьичIунсса, ттизаманнул тIалавшиннарду биттур дуллалисса школалун ккаллину бур. Тарбиялул даву лавайсса даражалий дирхьусса школардавух мудангу ва гимназиялул цIагу кIицI дувай. Гимназиялул дуклаки оьрчIал ва учительтурал личIи-личIисса конкурсирттавух гьурттушинна дурну хьхьичIунсса кIанттурду бугьай. Махъсса 6-7 шинай ва

Запись

Мовсардул душ Бурлият Токбулатова

Мовсардул душ Бурлият Токбулатова, къумукь душ, бувну бур Хасав шагьрулий. Школагу ххаллилсса кьиматирттай къуртал бувну, бувххун бур Москавуллал паччахIлугърал культуралул институтравун. Му бувккуну мукьах зий бивкIун бур цила пишалий личIи-личIисса кIанттурдай. Гьунар бусса публицист, жяматийсса ишруккакку,

Запись

Ссурвал кунма

Махъзуманив чан къашай почталул зузалтрал давриясса рязи- бакъашивуртту, кIира-шанна нюжмардий кказит къабувкIунни тIисса редакциялийнсса оьвчавуртту.

Запись

Магьирлугърал шинан хас дурсса дарсру

Семинар-совещаниялул лагрулуву дирхьунни тIиртIусса дарсру: Жамалова Юлианал – 3-мур классраву, математикалул; Шабанова Зайнаблул – 9-мур классраву, химиялул; Аьлибагова Аминатлул – 11- мур классраву, алгебралул.

Запись

Миллатрал дакI ниттил мазравур дусса

Лакрал райондалий аьдатравун багьну бур Ниттил мазурдил кьинилун хасну лакку маз дишайсса учительтурал конкурс. Гьашину му конкурсрай гьуртту хьунни: АьбдурахIманова Жамила (Гъумучиял школа);