Хъаннийри дуниял дарцIусса

pg_13Новостройрайсса захIматсса тагьарданувусса кулпатирттан ва оьрчIан социал кумаг баврил центрданул ччя-ччяни дувай цала аякьалулун лавсъсса кулпатирттан дялахъру дансса, миннал дакIру тирх учин дансса мероприятияртту.
Вай гьантрайгу, хъаннил байрандалуцIун бавхIуну, центрданул зузалтрал бавтIунни цачIанма шадлугърал мажлисрайн чIявусса оьрчIру бусса хъами. Культуралул шингу духьувкун, микку гьур­ттушинна дан оьвкуну бия Новостройрай Культуралул даву дачин дурсса ХIабибат Буттаевайн ва ванил зузалтрайн.

А. Аьбдуллаева
П. Рамазанова
Шадлугърал мажлис тIитIлай, ихтилат бунни центрданул хъунмур Аьбидат Аьбдуллаевал.
— Ххирасса хъамий! Зуйри дуниял дарцIуну дусса! Зуятур оьрму байбихьлахьисса. Дунияллий гьарица ххуймур, тIааьнмур зуцIун дархIусса дур. Чанигу, гъилишивугу зуяту най бур. Ттухьва бияла буну на гьарица кьини хъаннил байран давияв. Гьай-гьай, ва ччанавккусса заманнай жунма бигьану бакъар. Оьрмулуву захIматшивуртту дакъа къадикIайссар. Ми духIансса ссавургу, чувшивугу чIа тIий бура на зун.
Ниттин оьрчIаяр ххирасса цичIар къадикIайссар. ЧIа тIий бура ниттихъан, зу бусса оьрмулий зула оьрчIал ххари буллай личIаннав, зун оьрчIал дард къаккакканнав, — увкунни ванил.
Хъаннин ххуймур, хъинмур чIа тIисса махъру увкунни центрданул зузалтрал ва хъамаллуралгу. Хъирив цинявппа хIала бувххун увкунни лак­рал гимн. Гихуннайсса программагу хъиннура тяхъасса дия:
балайрду, къавтIавуртту, хъаннихасса шеърирду, хъанниясса бусаларду. Дунни хъаннил хасият аьч дуллалисса личIи-личIисса тестру. Ахирданий чIявусса оьрчIру хъуни буллалисса ниттихъан дунни бахшишру.
Аьбидат Аьбдуллаева, Кулпатран ва оьрчIан социал кумаг баврил центрданул хъунмур:
— Гьашину жул центр сакин хьуну 10 шин хъанахъиссар. На ва центрданий каялувшиву дуллай бура 2008 шиная шихунмай.
Центрданий дур 5 отдел. ХIакьинусса кьини жучIа зий бур педагогтал, психологтал, медициналул зузалт, тарбиячитал, логопед, юрист, аьмну – 40 инсан.
Гьарица отделданий дуссар давриву ишла дансса аьркинсса оборудование. Массаж байсса кабинетраву мудан 5-6 оьрчIан массаж буллай буссар, мукунма мудан зий буссар логопед аьркин агьлагьисса оьрчIащал. Центрданул зузалтрал дулайссар кулпатрал, оьрчIал масъаларттал хIакъиравусса консультациярду, бусайссар жула аякьалулун лавсминнахь цалла ихтиярдая.
Гьамин, центрданул зузалт­рал дуллалиссар дагьайсса аякьа чIявусса оьрчIру бусса, ахIвал кIюласса, захIматсса тагьарданувусса кулпатирттаха. Шинал лажиндарай жу къуллугъ бувну бур 8040 инсаннаха. ЖучIа зий дуссар личIи-личIисса кружокру – янна дуруххайсса, бисерданий щащайсса, лепка ва м.ц. Янна дуруххан ла­хьхьин бару мушакъатсса оьрчIру бусса ниттихъан, миннаща шаппа зий цанна кIапIикI лякъин хьуншиврул. Гьарица отделданул бу­ссар цала дуллалисса даву ккаккан дуллали­сса альбомру бачин бувну. Гьарица кабинетраву дуссар цалла даврийн дагьайсса стендру.
Жул центрданучIа зий буссар «Кулинка» тIисса хъаннил клуб. Жула аякьалулун лавсъсса кулпатирттан, оьрчIан личIи-личIисса журалул дялахъру дару. Шиккунма бучIан бару Ссихьрал театр, буцару вайми кинотеатрдавун, экскурсиярдайн, бувару гьарица байрандалун хас бувсса шадлугърал мажлисру, личIи-личIисса конкурсру. Школардай дару личIи-личIисса темардайсса классный часру. Ми давуртту дан жун ххуйсса кумаг бай каши дусса лакрал, шяраваллал администратортурал, райондалиясса къуллугъчитурал. Миннахьгу дакIнийхтунусса барчаллагь тIий бура.