Халкьуннал дарурттайну иммунитет цIакь дансса кьяйдарду

ntitle_19Иммунитет ххуйну гьаз дайссар, ттурчIавунсса, бакIравунсса къювурду лагь дайссар витаминний ваннардал. Ва ванна даншиврул шайлул, хъанакIул, щаххуллул, оьрчIи-кIурилул къатIрал архIа-архIалну лавсъсса чIапIал ялун щаращисса щин дуртIуну, 15 минутIрай дитайссар. Вай щин ванналувун дуртIуну, ялун цаппара кIунтIру кедралул аьгъушиврул ягу эвкалиптрал бутIайссар. Ванналуву 20 минутIраяр ххишала дан къабучIиссар.

— Хъинну ххуйну иммунитет гьаз дайссар кIяла жавжралгу (имбирь). Аьркинссар мюршну кьувкьусса 200 гр. кIялажавжрал ялун дичин мукунна мюршну кьуркьусса дачIи лимонгу, 300 гр. микIлачIун дурсса ягу цIусса хIаллил ахъулссаннулгу. КIира кьинигу диртун, дурксса сок, я чяйлувун дуртIуну, ягу щин ялун дутIлай, хIачIайссар.
— Ярглул чIумал иммунитет цIакь даншиврул канан аьркинссар лимондалущалсса ницI: 2 лимон ххуйну шюршуну ккирттаращалла, хъувардаягу марцI дурну, дикI гьаяй машиналувух дуккайссар, ялун 1 кг. ницIал дуртIуну, ххуйну хIала дайссар. Гьантлун шамийлла ца-ца хъунна къуса канан аьркинссар духлаганцIа, дукра дуркунугу, къадуркунугу.
— Инттухуннай дарувссар укун­сса настойгу: дачIи литIра щаращи­сса щинавун дичайссар 25 гр. мюрш дурсса кьаркьсса хъанакIул, 50 гр. кьавкьсса оьрчIикIурилул, 2 ссят­райссагу диртун, дигьайссар, ялун 150 гр. чаннасса пивалулгу дуртIуну, 3 хъунна къуса качар-писукралгу дичайссар. ХIачIлан аьркинссар дачIра ххюттуйн гьантлун бачIи-бачIи стакан, зурул лажиндарай.
— АрхIа-архIалну ласайссар кьавкьсса петрушкалул, кьюнукьул (малина), оьрчIи-кIурилул (смородина) чIапIив, нехълул къама, боярышник ва пустырникрал уртту, гьарзат ххуйну хIала дайссар. Ца хъунна къуса ва смесьрал ялун дутIайссар ца литIра щаращисса щинал. Хъиривмур кьини гъилину хIачIайссар дуцири щин, дукрардал дянив.
— Ччянива кIулну бур инсантуран иниясса хайр. Шиву бусса бур лигин ххишаласса холестерин буккан байсса.
— Иммунитет цIакь дайссар «японская диеталулгу». Шивун духхайссар хьхьирил продукты, балугъ, хьхьирил калан (капуста). Хъинну хъинссар скумбрия, амма я дагъ къабувну, я кIурал къабувсса. БучIиссар селедка, минтай ягу балугърал аьгъушиву (рыбий жир).
— Уттигу ца халкьуннал рецепт: архIалну ласайссар ницI ва дикI гьаяй машиналувух буккан бувсса алоэ. Ххуйну хIала дурну ца-ца хъунна къуса, гьантлун шамийлва бачIи стакан щара лархъсса гъилисса щинащал хIачIайссар. 3 нюжмардува дай­ссар 10 гьантлийсса перерыв, ялагу цIунил тикрал байссар. БучIиссар кIюрххих ца хъунна къуса алоэлул сокрал ялун винна ччисса цIуну дурсса сокгу дуртIуну. Так алоэлул чIапIив холодильникраву ябайссар, 15-20 гьантлий. Хъинну лагь дай­ссар иммунитет лучевой терапиялул, химиотерапиялул, укунсса чIумал иммунитет гьаз дансса даруртту чичайссар врач-иммунологнал ва лечащий врачнал.
Химиотерапиялул курсирдал дянивсса дукиярив дикIан аьркинссар витаминнал, минераллал авадансса. Зул рациондалуву дикIан аьркинссар ттиликI, кIяла балугъ, ятIул икьра, суну, ахъулсса, ккурпарду, ахънилсса, шархьсса аьнакIул ва гъаттарал дикI.
Химиотерапиялул хъирив халкьуннал медициналул маслихIат буллай бур укунсса дарувгу. Хьхьувай гречкалул ялун дутIайссар кьурчIи ларгсса накI (1:3 хIисаврай), кIюрххил букайссар дачIра ххюттуйн. Вайннул хъинну ххуйну гьарза бай­ссар организмалуву лейкоцитру.
-Так ишла мадулларду консерварду.
Махъва-махъгу дакIнийн бутанну аькьилнал увкусса махъру: «Язи дугьан багьлай бухьурча дарув ягу диета, язи дугьияра диета», — тIисса.
ЦIуллуну битаннав.
Т. ХIажиева