Жижара

fysi_1СИРАЖУТТИННУЛ АРС ЖИДАЛАЕВ НУРИСЛАН
Биялсса хIаллай къашавайгу ивкIун, оьрмулул 79 шинаву жуятува личIи хьунни Дагъусттаннал ва лакрал гуманитар элмулул аралуву асар биянсса кIантту бувгьуну ивкIсса аьлимчу, филологиялул элмурдал доктор, профессор, публицист, хьхьичIунсса жяматийсса ишруккакку, миллатрал яргсса вакил, Сиражуттиннул арс Жидалаев Нурислан.
Нурислан увну ур 1935 шинал Гъази-Гъумук. КIиккува дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, увххун ур Ттуплисуллал паччахIлугърал университетравун. Университет бувккуну махъ зий ивкIун ур Лакрал райондалул «ЦIусса ххуллу» тIисса кказитрал редакциялий жаваб дулайсса сек­ретарьну.
1959 шинал Нурислан увххун ур тава Ттуплисуллал университетрал аспирантуралувун. Ванал элмийсса каялувчинугу ивкIун ур дунияллий цIа дурксса аьлимчу-филолог Арнольд Чикобава. 1963 шинал Нурисланнул Бакуй дурур­ччуну дур элмурдал кандидатнал ди­ссертация. 1972 шинал дурурччуну дур филологиялул элмурдал докторнал диссертация. Муния махъсса цалва оьрму аьлимчунал харж бувссар лакрал ва дагъусттан мазурдил хъирив лаллалисса элмулун. Зий ивкIссар Аьрасатнал Элмулул академиялуцIунсса Дагъусттаннал Элмулул центрданий, хьхьичIунсса элмийсса зузалану, каялувшиву дуллай ивкIссар жагьилсса аьлимтурал секциялий.
Махъсса кьура шинал му­тталий Нурислан Жида­лаев увчIуну ивкIссар Дагъпед­универ­ситетрачIасса ВАК-рал председательну.
Нурислан Жидалаевлул цIаницIун цIакьну дархIуну дуссар хъинну чIярусса, цаннияр ца язисса, элмийсса давуртту ва монографияртту, сакин бувсса луттирду.
Нурислан жуятува батIул шав­рищал архIал ххаллилсса аьлимчунацIа хьуссар Дагъусттаннал мазурдил элмулул дуниял, лакрал миллатрал мазрацIун ва культуралуцIун бавхIусса чIяву-чIявусса мурадру. Сиражуттиннул арс Жидалаев Ну­рислан аьпалухьхьун лагаврил пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру ванал оьрчIахь, уссур-ссуннахь ва махъсса цинявннахь, гъан-маччаминнахь. Цал бунагьирттал аьпа баннав, рухI рахIатний дишиннав. Махънал оьрмурду лахъи баннав.
Гъази-Гъумучиял жямат, дустал, гьалмахтал

—————————————————

fysi_2РАХIИМЛУЛ АРС ЩАЙХАХIМАДОВ КЬУРБАН
Уттигъанну, цIуцIи шаний мадара ккуруккавугу дурну, оьрмулул 76 шинаву аьпалухьхьун лавгунни Ккуллал шяравасса ЩайхахIмадов Кьурбан.
Кьурбан увну ур Ккулув февральданул 18-нний 1938 шинал РахIимлул ва Айзанатлул кулпат­раву.Кьурбан чIивисса чIумал вайннал кулпат бизан бувну бур мичиххичнавун ЦIуссаккулув.

Бивзун лахъи-утта къалавгун ливтIуну бур ванал нину ва ппугу, кIия уссугу. Кьурбан хъуна хьуну ур детдомраву. Гива итаавкьуну ур оьрмулул 14 шинаву, «тти вилва хIарачат инава буллалу» куну. УвкIун Анжилив, хьхьувай строительствалул техникумраву дуклай, дяхтта чарил усттарнал кумагчину зун ивкIун ур. Мукунма университетрал строительствалул факультетгу къуртал бувну бур. Цалва пишалий личIи-личIисса идарарттай зий ивкIун ур МахIачкъалалив. Махъа-махъ зий уссия РСУ-1-лий хъунама инженерну. Ва даврий зий унува къашай хьуну, Москавлий шамилва захIматсса операция бувссия бакIрай. Гания мукьахмур оьрму Кьурбаннул лавгунни коляскалий.
Кьурбан ия хъиншиврул бутIа буллусса, гьарцаннащалагу хIал бавкьусса, яхI-къирият дусса зунтталчу.
Кьурбан аьпалул шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру кулпатрахь, арснахь, душнихь, гъан-маччанахь цинявннахьвагу. Цал гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул къапурду тIивтIуну лякъиннав . Махънал оьрмурдай барачат бишиннав.
Ккуллал жямат

Зувирахъул шиннардий
Аьзаврдугу дурхIуну,
Аллагьнал ивтсса куццуй
ЯхI-кьянкьагу дурунни.
Цукун хъамаритайссар
Вил иминсса ургаву,
Махъва-махъгу увкусса
Вил барчаллагьрал махъру.

Вилва ххира кулпатрал,
Шаймургу, ххишалагу,
ЦичIав личIан къабивтун,
Бунни вихасса къуллугъ.

Вил хъиншиву, ххуйшиву
Гьарцаннан кIулну дия.
ХIакьинусса кьинигу
Вана нех дирхьунува.

Зувирахъул шиннардий
Рай къабуллу Кьурбаннул,
Цайва бияла бакъа
Лавкьунни тIутIул яру.
Ххирасса куявнан хас
бувну чивчуссар Къапланова ПатIиматлул

——————————————————

АЬВДУЛВАГЬАБЛУЛ АРС НУРАТТИНОВ РАМАЗАН
Вай гьантрай дунияллия лавгунни ххаллилсса лаккучу, машгьурсса аьлимчу, профессор, Дагъусттан Республикалул лайкь хьусса ветеринар хIакин, ДР-лул элмулул лайкь хьусса зузала, ЦIущарниясса Аьвдулвагьаблул арс Нураттинов Рамазан.
Рамазан увну ур июнь зурул 10-нний 1954 шинал. ЧIяйннал школагу къуртал бувну, увххун ур Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул институтравун. Армия лавхъун махъ ва зун ивкIун ур Дагъусттаннал НИВИ-луву (элмийсса ахттаршиннарду дай­сса ветеринариялул институт). Зий ивкIун ур микку хъунама хIакин-бактериологну, лабораториялул хъунаману. 1984 шинал дуклан увххун ур Москавливсса элмийсса ветеринар институтрал аспирантуралувун. 1987 шинал дурурччуну дур элмурдал кандидатнал диссертация, 1998 шинал тIурча – элмурдал докторнал диссертация. ЧIярусса шиннардий зий ивкIссар «Прикаспийский зональный НИВИ» ГНЦ-лул директорну.
Рамазаннул тамансса элмийсса давурттив дурссар ятту-гъаттара личIи-личIисса азардая буруччинсса чаранну лякъинсса. Элмийсса давурттивгу дуллай, зий ивкIссар ДГУ-рал биологиялул ва биоразнообразиялул кафедралий.
Печатьрай дуркссар Рамазаннул 220 элмийсса даву, ванал дуссар 16 патент. ДакIнийхтуну бивхьусса захIматрахлу Аьрасатнал шяраваллил хозяйствалул элмурдал академиялул ванан дуллуссар ХIурматрал грамота. Мува академиялул Президиумрал буллуссар диплом «За лучшую завершенную научную работу 2012 года». Рамазан лайкь хьуссар «Лауреат ВВЦ» тIисса щалагу Аьрасатнал Выставочный центрданул мусил медальданун.
Гьунар ххисса лаккучу, хъинсса дус Рамазан Нураттинов аьпалул шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру кулпатрахь, оьрчIахь, уссур­ссуннахь, махъсса циняв гъан-маччанахь. Имандалий лавгун лякъиннав. Гьав нурданул дуцIиннав.
Дустал, гьалмахтал

———————————————————

fysi_3Шяъбаннул душ Мусаева Къистаман
Февраль зуруй шин ккуру ларгунни, жагьилсса оьрмулий лавмартсса азарданул рахIму къабувну, Шалиятусса хъамитайпа Мусаева Къистаман Шяъбаннул душ аьпалувух бивхьуну.
Къистаман буссия ГьунчIу­кьатIув щар хьуну, кIива оьрчIгу бувну, Мусаев Мусащал яхъанай. Гъурбатрайн щаргу хьуну, зий-заназисса, зирангсса хъамитайпалуцIун лавмартсса азар ларчIсса цинмавагу буслай вих къахьунсса ишну хьуна Къистаманнун. Бувкку гьантрай левщун лавгуна Къистаман. Бунагьирттал аьпа баннав цил, гьав нурданул дуцIиннав. Вай ца-кIива зумалул ххагу бишлай буру оьрчIал, ласнал, гъан-маччанал ваниха бувсса.

Жагьилсса жандалуцIа
Къистаман, ина хьуну,
Вана шин ккуру ларгун
ИчIувами къуману.

Оьрмулул чIивишиву,
Хьулданул хъунмашиву,
Азар, вил лавмартшиву,
ОьрчIру, лас ялгъуз байсса.

Махъра-махъсса кьинигу
Вих хьун ччай вин бакъая,
ОьрчIая ххарисса дакI
Азарданул дугьаврийн.

Вил оьрчI-душ хъуни хьунссар,
Вил цIа зумух ласлайнма,
Вил рухIгу ххари хьунссар,
Миннал ялтту лехлайсса.

Алжаннул ххари баннав,
Гьав нурданул дуцIиннав,
Вин къабуллусса оьрму
Вил оьрчIан нясив баннав.
Цинявппагу ина ххирану бивкIми, вил хIурмат-кьимат ябуллалими