Мовсардул душ Бурлият Токбулатова

esult_12Мовсардул душ Бурлият Токбулатова, къумукь душ, бувну бур Хасав шагьрулий. Школагу ххаллилсса кьиматирттай къуртал бувну, бувххун бур Москавуллал паччахIлугърал культуралул институтравун. Му бувккуну мукьах зий бивкIун бур цила пишалий личIи-личIисса кIанттурдай.
Гьунар бусса публицист, жяматийсса ишруккакку, ДР-лул Журналистурал союзрал председательнал хъиривмур хIисаврай, ванил цIа машгьурну дур Дагъусттаннай.
Утигъанну Бурлият Токбулатова бивтунни жаваблувшиву ххинугу хъуннасса къуллугърай – «Дагестанская правда» кказитрал хъунама редакторнал буржру биттур буллалимурну.
ЦIусса къуллугъгу барча буллай, чIа тIий буру жулла даврил аралул уртакьнан тIайлабацIуртту, ххуй-ххуйсса хьхьичIуннайшивуртту. Вани­цIунма барча тIий буру Бурлиятлухь 8-мур мартрал байрангу.