ЦIусса школа ЦIуссалакрал райондалий

ta_10ЦIуссалакрал райондалийсса ЦIуссамехельтIиял шяраву 2008 шинала цIусса школа буллай байбивхьуну буссия, оьрчIал багъ бивкIсса кIанттай цуппагу. Арцу диял къахъанай, му школа баврил даву лахъи ларгуна. Январь зурул 19-нний 250 дуклаки оьрчIансса цIусса школа тIитIаврил шадлугъгу лахъа-хъунсса хьунни. ЦIуссалакрал райондалул агьалинал ххаришиву хъун дан бувкIун бия республикалул вице-премьер Абусупьян Хархаров, ДР-лул Халкьуннал Собраниялул депутат АьбдулхIалим Мачаев, ДР-лул кIулшиву дулаврил ва элмулул министр Шахабас Шагьов, мунал цалчинма хъиривчу Ширали Аьлиев.
Шадлугърай бия райондалул бакIчи ХIажи Айдиевлуя тIайла хьуну райадминистрациялул вакилталгу.

П. Рамазанова
А. Аьбдуллаева
«Гьашину, цIусса шинаву, республикалий цалчинни цIусса школа тIитIлатIисса шадлугъ хъанахъисса. Махъсса шиннардий республикалий тамансса цIусса школартту тIивтIунни, гьашинугу хъиндайдихьу дуллай буру», — увкунни А. Хархаровлул.
Райондалул ва шяраваллил жямат барча буллалисса ихтилат бунни Шахабас Шагьовлулгу:
«Бюхттулсса шаэр Расул ХIамзатовлул цIанийсса школа тIитIарду жува ЦIуссалакрал райондалий, ва цIусса школа зун цинявннансса бахшишри».
Райондалул жямат, учительтал, дуклаки оьрчIру, нитти-буттахъул барча буллалисса ихтилатру хьуну мукьах ЦIуссалакрал райондалул администрациялул актовый залдануву Шахабас Шагьовлул ххалбивгьунни рес­публикалий 2014 шинал ЕГЭ дулаврил масъалартту.
Нитти-буттахъал комитетрал вакилтурал ва педагогический активрал министрнахьхьун ЕГЭ-лул хIакъиравусса суаллу буллунни, мунал бувсунни гьашину экзаменну дуллалисса кIанттурдай видеокамерарду ва металлодетекторду дикIантIишиву, цинярда ЕГЭ-рду низамрал кьаралданий дулаврил ялувбацIаву дуллалисса оператив штаб хIасул бантIишиву ва мунивунгу ХIукуматрал вакилтал, Рособрнадзорданул, ФСБ-лул, МВД-лул вакилтал кIункIу бантIишивугу.