Цаманал дардгу, къювугу кIулну

ta_9Январьданул 20-нний МахIачкъалалив ДГУ-рал юридический факультетрал актовый залдануву хьунни ихIсаниятрал концерт. Мунил сакиншинначиталну бия ссурвал Диана ва Асият Бахмудкьадиевахъул. Концертрал сакиншинначиталнугу вай жагьилсса душру бия, ва кьини залданувун бавтIмигу, сахIналийн буклакимигу мукунма хъунмурчIин жагьилтал бия. Укунсса хъин-хъинсса давурттавух жагьилталгу хьхьичIунну гьуртту хъанай бушиврул, миннаща цаманал къумашиврул, къювулул чIарах гьан къашайшиврулгу чIалачIи буллай бур махъа нанисса жагьилтураву цикссагу бушиву аьркинний ка-кумаг буван, чIарав бацIан хIадурсса.

Бадрижамал Аьлиева
БакIрайра ва ихIсаниятрал концерт хIадур дуллай буссия боксер МахIаммад Аьбдуссаламовлун кумагран. КIулсса куццуй, ноябрь зурул дайдихьулий спортсмен МахIаммад Аьбдуссаламовлун бакIрал захIматсса цIунцIия хьу­ссия Нью-Йоркрай кубинец Майк Переслущалсса дандиуккавриву. Уттинин мунан кумагран шайнал шаймур буллай буссия, цанчирча захIматсса тагьаруннивусса МахIаммад цайна цува учIан уван чил хIукуматрал клиникардайсса хъин хъанахъаву хъинну ххирану дацIлай дуну тIий мунал кулпат­ран, гъанссаннан. Ва концертрал хIакъираву тихун оьвкусса чIумал, МахIаммадлул уссил баян бувну бур му концертрай хьусса арцу Дагъусттаннайра онкологиялул къашавайсса оьрчIан кумагран дулара куну. Мукун, цахъи хьхьичIун буклай бусан, МахIарам Аьбдуллаевлул цIанийсса фондрал ва концертрай хьусса 38 азарда къуруш дарчIуну, ца-цаннин ацIния урчI-урчIазарда къурушру дуллунни кIива къашавайсса душнил амухъахьхьун. Миннува цаннин дур 3 шин, вамунингу 18 шин.
НукIувагу увкусса куццуй, ДГУ-рал юридический факультетрал актовый залдануву ва сахIналий ва кьини бия хъунмурчIин студентътал, жагьилтал. Ми цинявппагу чIа тIий бия къашавайсса оьрчIан, жагьилтуран, жула ххаллилсса спортсмен МахIаммад Аьбдуссаламовлун ччясса чIумул мутталий хъин шаву, ччаннай ацIаву.
СахIналийн цалва балайрдащал бувккуна жулла республикалул машгьурсса балайчитал: Азнаур, Лаурита, Пьер Айджо, Дина Мереуца, Аьйшат Айсаева, Апанди МахIаммадов, Зульфия ва чIявусса цаймигу, МГОУ-лул КВН-далул команда «Без вариантов», ДГИНХ-лулмур команда «Все сразу» ва ДГУ-лул КВН-далул цачIун дур команда.
Концертрал ахирданий сахIналийн увккунни МахIарам Аьбдуллаевлул цIанийсса фондрал каялувчи МахIаммад Аьбдуллаев ва лавай кIицI лавгсса къашавайсса душварал амудадахъул. Миннал дакI дансса махъру лякъингу щала бигьа бакъанугу, МахIаммад Шарапуттиновичлул бувсуна дакI данмур, дуллуна миннахьхьун ва кьинисса концертрай хьусса арцу, чIа увкуна душварангу, жула спортсменнангу ччяни ччаннай бацIаву, гихуннайгу цIуллу-сагъшиву.
Шиккува бусан, жула лакку оьрчIал, аьпа биву МахIарам Аьбдуллаевлул цIанийсса фонд тIиртIуну майрай хьунтIиссар 2 шин. ОьхIалсса онкологиялул ххя­ппурттаща цала арс ххассал уван къавхьусса МахIарамлул буттал МахIаммад Шарапуттиновичлул мунаясса аьпалун тIиртIуссия ва фонд. Му мутталий ва фондрал къашавайсса цимиягу оьрчIан кумаг бувну бур, цIанагу цайнма яржа бияннин авцIуну 8 инсан ур. Ва шин ва дачIиннул дянив фондрал 1 миллион ва 300 азарда къурушрансса кумаг бувну бур личIи-личIисса оьрчIан. Дити ми хъанай дикIан ца авадан инсаннал цал бувансса кумаграл лагрулийсса арцу. Амма кумаг буван хIалу думиннаву къачансса бур цала лагма-ялттусса къашавайми, ахIвал-хIал кIюлами, оьрмулул бугьарами къачIалачIисса. Ва фондрангу, уку-укунсса цайминнунгу хъунмасса барчаллагьри, цащава шаймур буллай, онкологиялул къашавайсса оьрчIал чIарав бацIлацIисса. ИхIсаниятрал давугу цанна цуксса захIматну дунугу, цала арснаясса аьпалун къакьадитанна, цува сагъну уссаксса дулланна тIий ур МахIаммад Шарапуттинович.
Шиккува кIицI лаган, ва ххуллухмур концертрай хьусса арцу дуллусса 3 шинавусса чIивитIу Ххадижат бур МахIаммад Шарапуттинович зузисса Автодорожный институтрал выпускник Агъаев Мурадлул душ. Спортрахун агьсса Мурад цувагу тарив боксер МахIаммад Аьбдуссаламовлущал ца залданувун тренировкардайн занай ивкIун ур. Укун, цанма кIулвагу бакъа, ца боксернал ваманан кумаг бувну бур.
Ва фондрал пикри бур уттимур ихIсаниятрал концерт дуван майрал 5-нний – МахIрам Аьбдуллаевлул цIанийсса фондран 2 шин хъанахъисса кьини. Жулвагу буржри, хъунмасса кумаг буван къахьурчагу, концертрайнсса 100-200 къурушрансса билетрувагу жунмагу, жула гъанссаннан, чIахху-чIарахнан лавсун, жулва чулухасса чIивисса бунугу кумаг къашавайсса оьрчIангу буван, укунсса фондирттал дуллалисса бусравсса давурттал чIаравгу бацIан. Ва оьрмугу янил ляпI учиннин левххун лагайсса мутталийсса бухьувкун, хъин-хъинсса давурттив даван инсансса инсаннал буржгу бухьувкун.