Жугу Гъумучатуссару

Ва яла лаглагисса шинал дайдихьулий бувксса «Ахульго» журналданий бур чIярусса шиннардил хьхьичI зунттал билаятгу кьабивтун, гъурбатрай оьрму лавгсса, Сириянаву миналул хьусса кулпатрава увксса жагьилнаясса чагъар бивщуну. Журналданул редакциялийн кумаг чIа тIисса, цала буттал буттахъал мархрал, тарихрал, цалва тухумрал хъирив увксса жагьилнал чагъар хъювсул къабувккун, аьраттал къавхьуну буккин бюхълай бакъар тIий мукIру хъанай бур цивппа журналданул зузалтгу. Жулва буттал буттахъал аьрщарайва ялапар хъанан кьисматну бивкIсса жувурагу дурвав лирчIун аьзизсса буттал кIанттухсса мюхтажшивугу, ччавугу? Гилунмай бишлай буру цуппа чагъаргу.

Ссалам Аьлайкум!
Ттуйн цIа МухIаммадри. На увссара Сириянаву 1981 шинал. Жул кулпат яхъанай буссар Сириянал хъун бакъасса шагьрулий. Жу буру АхIмад Ханнул арс Гьарун Рашидлул кулпат.
Сайки 100 шинал хьхьичI Гьарун Гъази-Гъумучату ивзун ивкIун ур шихун, амма хIакьинусса кьинигу жу, ганал наслу, буру Ватандалий ванал мачча-гъанная ливчIсса цу урив ххал уллай, хъирив бувккун. Дагъусттан кьабивтун лавгун ивкIсса ттул буттал буттал ппу Гьарун Рашид (та лавгссарив мяълумну кIулну бакъар) ивкIун ур Оьсманнал Туркнал генерал, накьлу хьуну ур Ливиянаву. Гьарун Рашид Оьруснал Армиялул генерал АхIмад Ханнул арсри.
Гьарун Рашидлул ивкIун ур ХIабибуллагь тIисса уссу (бю­хъай ва ца акъа, цаймигу бивкIун бикIан). Ай, балики, Дагъусттаннай вайннал наслу бикIан. Ттун буттал буттахъая баллай дакIний лирчIунни МухIаммад Шяпи тIисса цIа. Бюхъай ва Гьаруннул уссу ягу цува АхIмад Ханнул уссу ивкIун икIангу.
Гьарун Рашидлул бувцуну бивкIун бур Гъази-Гъумучатусса Щайх Жамалуттиннул арс МухIаммад Аминнул Наджмия тIисса душ. Наджмиял буцири мачча-гъан цIанагу Турциянаву ялапар хъанай бур.
Ттун кIулли жува ханнахъал наслулиясса бушиву, АхIмад Хангу хъинну сий дусса, машгьурсса инсан ивкIшиву. Мунияту хъинну ччагу-ччай бур зу Гъази-Гъумуксса хъуни агьулданухь цIухху-рухху бувну, ттунма кумаг бувну. Бюхъайхха жул мачча-гъансса халкь лякъин.
Ттуйн учайссар МухIаммад, МухIаммад Гъанинал арс, гагу АхIмад ХIуснил арс, гагу Гьарун Рашидлул арс, гагу АхIмад Ханнул арс куну. Гьарун ттул буттал буттал буттал ппу хъанай ур.
Зу дурсса гьурттушиннарахлу хъунмасса барчаллагьгу тIий, тавакъю буллай ура ци-бунугу лякъирча мугьлат бакъа ттуйнма чIу бан.
Зул уссу,
МухIаммад АхIмад Хан.
ХIадур бувссар З.АьбдурахIмановал