Щалларагу дунияллул цIанихсса арснал юбилей

sult_8ХIамзатовлул кьинирдал лагрулуву сентябрьданул 10-ннийгу щалла республикалий хьунни Расул ХIамзатовлун 90 шин шаврин хас дурсса мероприятияртту. Ва кьини, миннувух гьуртту хьун, республикалул хъун шагьрулиясса делегацияртту ппив хьунни шагьрурдайх ва районнайх. ЧIявусса инсанталгу бавтIсса, хъуннасса шадлугъ ва кьини хьунни шаэрнал буттал шяраву ЦIадавгу.

Буйнакскаллал район, хъирив УнцIукIуллал районгу кьадиртун, Хъунзахъиял райондалул дазуйн бивсса кIанай хIисав хьунни тIутIал кацIурдищалсса, ссихIирал шарикIирттащалсса дуклаки оьрчIру, учительтал, райондалул къуллугъчитал. Ми ххуллул бакIрайн бувккун бия хъамал хьунабакьин. Гихунмай най, Хъунзахъ, ЦIадав бияннингу мукунмасса делегациярду бавцIуну бия ххуллурдацIух, ва байрандалийн нанисса гьарцагу машина кару кIутIу дуллай, лахъсса чIурдайну хьунабакьлай. Вана махъ лирчIунни вава райондалиясса шаэр Фазу Аьлие­вал Гиничутль шяравалугу, най, най, архниява чIалан бивкIунни байран дувантIисса, хIат-хIисав дакъасса машинартту ва инсантал бавтIсса, ЦIада шяраваллил зума-къирагърайсса кIану.
Ва кьини ЦIадав тIивтIунни «Белые журавли» мемориал комплексгу. Мунил автортал бур ДР-лул лайкь хьусса художник А. МахIаммадов ва мунал арсру МахIаммад, Шамил ва Тимур МахIаммадовхъул. Ва кьинисса батIавугу хьунни му комплексрачIа.
Ва шадлугъ дайдишиннин ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал председатель Хизри Шихсаидовлул каялувшиннаралусса делегациялул тIутIив дирхьунни ппу ва арс – кIиягу шаэр цачIу ккаккан бувсса гьайкалданучIа, бивунни хъунасса шаэр увсса ва хъуна хьусса къат­равун. Хъирив «Белые журавли» комплексравун бувххун, миву­сса шаэрнал суратру ххал дунни, личIи-личIийсса шиннардий личIи-личIисса инсантуращал рирщусса.
Шадлугърал митинг тIитI­латIисса махъ лавхъунни Хизри Шихсаидовлул:
— Жунма хIакьину тIайлабацIу хьунни тарихийсса аьрщарайн биян, цийгу уттизаманнул цIанихсса шаэр Расул ХIамзатов увсса, хъуна хьусса. Хъунасса Аллагьгу шаэрнахгу, жухвагу цIимилий урувгунни, укун ххуйсса, гьава бавкьусса кьини жунна дуллуну. Ванияр 10 шинал хьхьичI, шаэр цувагу сагъну, жущала уну, жура хьунадаркьуссия мунал 80 шинал юбилей. Бия чIявусса хъамал. ХIакьинугу чIявусса хъамал бувкIунни Аьрасатнал регионная ва чил хIукуматирттаяту. Мунилгу чIалачIи буллалиссар дунияллул инсантураву цуксса хъунмассарив Расул ХIамзатовлучIансса хIурмат. ХIакьину щалвавагу Дагъусттаннай, Дарбантлия байбивхьуну, ТIиляратIиял райондалийн бияннин, дуллай бур ва юбилейран хас дурсса батIавуртту. ХIакьину цинявппагу ппив хьунни щалла республикалийх шаэрная хъин-хъинсса махъру учиншиврул. Мунийнугу чIалай бур хъунасса шаэр, ххаллилсса дагъусттанлув Расул ХIамзатов инсантуран цуксса ххирану уссарив, мунал аьпа сагънува бушиву. Жува пахрулий бивкIссару, буссару ва бикIантIиссару Расул ХIамзатовлуя, цанчирча мукунсса шаэр жучIава икIанагу ца уну тIий, цама мукунсса уккансса, къаукканссагу ца Аллагьнан кIулли.
Ва ххаллилсса мероприятиягу, шикку тIивтIусса укунсса комплексгу ялагу хъанахъиссар фронтрайн лавгун, зана къавхьуминнаясса, жухлура, жулва бучIантIимунихлу жанну дуллуминнаясса аьпанугу. Укунсса гьайкаллу дуссар 70-нния лирчусса, миннувух Японнавумургу. Микку унари Расул ХIамзатовлун пикригу хьусса дяъвилул цIарава зана къавхьуминнан хас бувсса шеърирду чичин.
Ва ия хъунасса шаэр. Мунал тачIав щийнчIав дяъви къабайва, щилчIав ттиликIрах махъ къаучайва. Мунаща шайва 3-4 калималийну аьркинмур, цайминнаща ссятурдийсса ихтилатирттайну учин, бувчIин бан къашаймур, агьалиначIан биян бан. Мунал ца пишлийну цачIанма кIункIу байва азарвахъул инсантал. Ва ца цирив лишан кунмасса ишгу бакъарив, туну, хъунасса шаэр увсса, мунал юбилей хьунадакьлакьисса гьантрай республикалул бакIчигу, зул райондалул цIусса хъунамагу увчIаву. Ми иширттащалгу, ва кьинилущалгу барча буллай ура на зу. Яла хъинми, ххаллилми махъру зухь учин тавакъю буллай ия, ва хьунабакьаврийн учIан ччай уна, Москавлив аьрххи багьну, учIан къавхьусса жула президент Рамазан АьбдуллатIиповгу.
Барчаллагь зун, жунгу, махъсса щалла дунияллунгу укунсса шаэр пишкаш увсса, — увкунни Хизри Исяевичлул.
МахIаммадрасул МахIам­мадрасулов, ДР-лул культуралул министрнал хъиривчу:
— ХIакьину Хъунзахъиял аьрщарайсса байрандалийн щалвагу Аьрасатнал, дунияллул халкьуннал дянивсса поэзиялул, хъиншиврул, дусшиврул байран учирча на хъисвагу къааьйкьинссара, цанчирча хIакьину Расул ХIамзатовлул кIяла кьурукьирттал хъаттирдалу бавтIунни цинявппагу цалла аьрщи ххирами, му аьрщарай дакьаву хьуну, шагьрурду, шяраваллурду хъуни хъанай, оьрчIру буллай, ми хъуни хъанай ччими. Сивсуну учин бюхъанссар, Расул ХIамзатовлул дата арх хъанахъиссаксса, мунал ссихI, захIмат, творчество жучIанна гъан хъанай дур куну. Ци миллат­рал, диндалул бунугу, инсантуран ххирану ур Расул. ХIакьину ччясса кIюрххил жу дахьва ва кIанайн бувкIун, дахьа ца 100-200 инсан салкьи хьусса чIумал ца караматсса ишгу хьунни. КIяла кьурукьирттал кьюкьа лерххун най, ва кIанттул ялув цахъис аглангу хьуну, гихуннай лерххун ларгунни. Мунилгу тIиссар Расул ХIамзатов муданагу жущала ушиврия. Жувагу хIарачат банну жулла аьрщи ва Расуллул жунма кьабивтсса ирс кьиматрай ябан. Барча Поэзиялул, Уссушиврул байран.
Сяидов Камил, «Хунзахский район» МО-лул бакIчи:
— Жу ххариссару уттизаманнул хъунасса шаэрнал аьрщарай хIурмат бусса хъамал хьунабакьин. Расуллул «Кьурукьру» левххунма най бур, инсантурахь зулмулийн, террорданийн къаршисса талатавриву цачIун хьияра тIий, оьвтIий. КIяла кьурукьру лехлахисса тачIаввагу къабацIантIиссар жулла Аьрщарай. Жущала акъар Расул, амма жучIава ливчIунни мунал лу­ттирду, сипатру. Жунна тачIаврагу хъамакъаритантIиссар Расул ХIамзатовлул жухьра дирхьусса, жулва халкьунначIансса, щаллагу дунияллул халкьунначIансса ччаврил, хIурматрал, дусшиврул дарсру.
Надежда Кондакова, шаэр:
— ХIурмат бусса ватанлувтал. На вай ххаллилсса кIанттурдай, ЦIадав кIилчинна хъанахъисса. Цалчин на буссияв шиннардил хьхьичIва, Расул ХIамзатовлул цалва оьвкуну, ХIамзат ЦIадассал 100 шинал юбилейрай. Ттун га чIумала бувчIуна шаэрнан бивкIу бакъашиву, мунан ва кIанттай гьайкал дацIан дантIишиву, мунал чивчумунингу бивкIу бакъашиву. ХIамзатовлул ххаругу, цува Расулгу ппив хьуну бур вай зунттавух. На вай зунттурдал, гай ххуллурдайн бувккун, тяхъану хъамал хьунабакьлакьисса оьрчIал хьхьичI ник ришлай бура.
Владимир Бояринов, Москавуллал чичултрал организациялул председатель:
— Шикку рахIатну ссихI ласун бюхълай бур так зунттурдал гьавалий буну тIий бакъача, шикку дакIнийхтунусса, хъинсса инсантал буну тIийгу. Ттуйн яла-яла асар биян бунни гьарца машина, хIатта щин духхаймургума, ххарисса чIурду буллай, кару кIутIу дуллай хьунабакьлакьисса дуклаки оьрчIал.
Хуанг Тхи Тоан, шаэр, 1966-ку шинала Расул ХIамзатовлул назмурду таржума дуллай ивкIсса:
— Зуйн икрам буллай ура уссушиврийсса Вьетнамнал халкьунная, буккултрая, цангу хъинну ххирасса Расул ХIамзатов. Барча хъунасса шаэр, Дагъусттаннал ва щалларагу дунияллул арс увсса кьини. Барчаллагь зун укун бюх­ттулсса шаэрнахлу.
Николай Логинов, Якутнал халкьуннал шаэр:
— На ттула нава ккалли увара Расул ХIамзатовлул ученикнан. Ва инсаннал ттул литературалул ххуллу лая-лун бувну, цамур чулухунмай кIура баен бувссар – «Ттул Дагъусттан» лу бувккуну махъ. Му лу буккиннин ттун ттулва миллат чIивину чIалай бия. Му бувккуну махърив ттун ттулва халкь цамур чулуха кIул хьунни, бюхттулсса миллатну. Барчаллагь Дагъусттаннан ттул учительнахлу.
Валерий Тургай, Чувашнал Халкьуннал шаэр:
— На шиккун увкIра МахIачкъала ва Каспийск шагьрурдал хIурмат бусса гражданин Адриян Николаев цил бюхттулсса арсну хьу­сса миллатрал вакил хIисаврай. МахIачкъалаливгу бур Николаевлул кIичIиравалу. Хъинну агьамсса иширан хIисав буллай ура Расул ХIамзатов ва Николаев дусталну бикIавугу. Расул ХIамзатович жучIа кIийла хьуссар, жун му хъинну ххирассар.
Махъру, мукунма, лавхъунни жулла республикалиясса, Аьрасатнал регионнаясса, чил хIукуматирттаясса (Болгъар, Иракь ва м.ц.) цаймигу гьалмахтурал. Миннал бусанмургу чIявуя, амма цасса пикририв му бия ци миллатрал, ци диндалул, ци культуралул бунугу инсантал, миннал личIи-личIисса ватанну, зунттурду бунугу, цинявнналагу ххирасса аьмсса арс Расул ХIамзатов ушиву. Миннал цалва-цалва мазурдий шаэрнал назмурдугу дурккунни.
Хъирив хьунни «Белые журавли» фестиваль. Му хIадур дурну дия ДР-лул Культуралул министерствалул, РДНТ-лул, «Хунзахский район» МО-лул администрациялул ва Культуралул управлениялул. Цимирагу райондалул фольклорданул коллектив сахIналийн бувккун махъ, цалвами гьунарду ва гуж ккаккан бунни дунияллийх цIа ларгсса, Къизилюртраясса Оьмар ХIанапиевлул. Ванал Расул ХIамзатовлул музейран пишкаш дунни цалла гуж ххисса каруннил муххая дурсса давугу.
Ахирданий, Хъунзахъиял райондалул цIуну увчIусса администрациялул бакIчинал сакиншиннарайн бувну, хъамаллурайн ссупрардахун оьвкуна.