Хъусращиял шяравугу хьун тIий дур кIилчинмур тур

Цакьнивагу бувсъсса ку­ццуй, 8-мур сентябрьданул кьини диркIссар Ккуллал райондалул муниципал сакиншиннарал хъунама увчIлачIаву дакъагу, Хъусращиял шяраваллил хъунама увчIлачIисса бувчIавурттугу.

Вай бувчIавурттавух гьуртту хъанай бия: Валиев Аьбдулла, Гъазиев Аьбдул, Оьмаров Оьмар, Сулиев Мирза.
КIицI бувсса кандидатътурал цанналагу цалчинмур турдануву 50% чIурду булун бувкIминнал къалавсун тIий, кIилчинмур турданийн бувккунни Валиев Аьбдулла ва Гъазиев Аьбдул. КIилчинмур тур хьунтIиссар 22-мур сентябрьданий.