Жижара

sult_2АХIМАДИЛ АРС МАХIАММАДОВ МАХIАЧ
Вай гьантрай, лахъисса хIаллай захIматсса азарданул аькьувагу дурхIуну, ахиратравун лавгунни виричусса чув,дугърисса адамина, яхI бусса лаккучу, тарихрал элмурдал доктор, профессор МахIаммадов МахIач АхIмадил арс.
МахIач МахIаммадов ув­ссар 1933 шинал Хъювхъиял шяраву. Цал Ваччиял школалий, яла ЧIяйннал школалий ккалай, школагу къуртал бувну, увхссар Москавлив МГУ-рал тарихрал факультетрайн. 1957 шинал МГУ-гу къуртал бувну, зий айивхьу­ссар Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул институтраву.1960 шинал МГУ-равусса аспирантуралувун увххун, МахIачлул 1964 шинал дурурччуссар тарихрал элмурдал кандидатнал диссертация. 1965 шиная шихунай зий уссия Дагъусттаннал пединститутраву, миву 1982 шинал МахIач МахIаммадовлул дурурччуссар элмурдал докторнал диссертация. Цува зузиссаксса хIаллай МахIачлул исватну чIалачIи був­ссар дакI марцIсса, ка марцIсса, пикри марцIсса муаьллим цукун­сса икIан аьркинссарив, ккаккан бувссар чапалсса заманнайгу яхI марцIну ябан шайшиву, кьарккув багьсса билаятрайгу къирият бюхттулну ритан бюхъайшиву. Щак бакъа учин бюхъанссар лакрал яхI, лакрал духIин, лакрал чувшиву цукунсса дуссар куну цIуххирча, вана укунсса дуссар куну ккаккан ан лайкьсса адамина ия МахIач куну. Ва дунияллул неъматирттаву адав, инсап, намус ва чувшиву язи дургьусса инсан ия МахIач. Лакрал миллатрайн дуклакисса кьинирду гьарзасса, махъсса шиннардийгу МахIач лакрал иширттал хьхьичIххуттаву, лакрал дасттардал бакIчитураву уссия. МахIачлулъя цала «ЦIуцIи кIанттун цIа» тIисса ххаллилсса макьалалуву хьхьичIва-хьхьичI ЦIуссалакрал агьалинал масъалагу, лакрал миллатрал циняв буруккинттугу гьаз бувсса ва миннулсса буллансса ххуллурдугу ккаккан бувсса.
МахIач МахIаммадов ия ххаллилсса шаэргу, таржумачигу, маслихIатчигу, тарбиячигу, цинявн­наву сий дусса аькьлукаргу, хъуначугу. МахIач ия лакрал бюхъу бюхттулну ябуллалисса, миллатрал бурхIал ттарцI, лакрал пахру ва ххара. МахIачлул ккаккан бувссар чувшиву дусса адамина цукунсса икIан аьркинссарив. Цибанссар, Аллагьнал чичрулун чаран ба­къассар учару жува. МахIачлул рухI хъинний дишиннав куну дуаь дарча дакъасса, жущава бан шайсса цичIав бакъассар. МахIач ахиратрал хьуну махъ, дагьссар лакрал миллатрал ца ххарахIала, тачIав бакъачIин мискин хьуссару жува, ятинну ливчIссар Лакку билаят.
Я жул Заллуй, я Рабби, я Аллагь, бунагьирттал аьпа бува Ина Вила лагъ МахIачлул. Алжаннул агьлу ува, гьав нурданул дуцIа! Амин!
Дустал, гьалмахтал

——————————————

АХIМАДХАННУЛ АРС ХIАЖИЕВ РАМАЗАН
Ссут дайдихьулул гьантрай, дуклаки оьрчIру, тIутIал кацIругу бувгьуну, ххарину школалийн нанисса кьини, кьурчIисса леххаврил хавар бивунни Хъусращиял шяравун.
ЗахIматсса цIуцIаврища ххассал ан къавхьуну, жагьилсса оьрмулуцIа хьунни ххаллилсса ла­ккучу, дугърисса адамина ХIажиев Рамазан АхIмадханнул арс. Рамазан увссар 1965 шинал Хъусращиял шяраву. Буттал шяраву ххаллилну школагу къуртал бувну, увхссар МахIачкъалалив автодорожный техникумравун. Лавайсса кьиматирттащал гагу къуртал бувну, лавгссар аьралуннаву къуллугъ буллан. Зана хьуну мукьах къуртал бувссар Асттарханнал паччахIлугърал техникалул университет. Рамазан зий уссия личIи-личIисса давурттай: чавахъирттал хозяйствалул инспекторну, МахIачкъалаллал инккасациялул участокрай.
Рамазан ия дакIнивату марцIсса, тIайласса, цалва бувгьусса ххуллийн хаин къашайсса, хIакьсса зунтталчу. Рамазан хъинну бусравну икIайва, чув зий ухьурчагу, зузиминналгу, дустурал ва мачча-гъанналгу дянив. Рамазаннул бивкIулул хаварданийн вих хьун бюхълай бакъар.

Дунъяллух мякьну уна
гьаттавух ивхьуссарав,
Щакъаливхсса яругу
даинма лавкьуссарив?
Ци аждагьа биявав вил
чурххавун бувххуну,
Муксса кьянкьасса вил дакI
муксса бигьану ласун?

Кьянкьа авцIуну ияв,
бигьану жан къадулун,
ХIарачат буллай ияв,
азарданияр ххув хьун,
ТтарцIру хьуну вил чIарав
уссурвал бавцIун буна,
Нач къадунни бивкIулул,
вил оьрмулийн хъап учин.

Вихлу жан дулунну тIий
дустал бия лагмава,
Ххассал ан бивкIулуща
хIадурну жямат бия,
Больница вив лавсуну,
жагьилтал бавтIун бия,
Амма къабунни ламус
щиятучIав бивкIулул.

НякIсса ссав, цIупар риртун,
кIиххядуккайсса кунна,
КIибувхъуну лавгунни
вил тIутIайх бивчу оьрму,
Чявхъа гъарал рирщуну,
жиндрал хьу нех дурккуну,
Оьрмулул ххуттавату
личин увну гьан унна.

Вил оьрмугу лавхьхьунни
къув-аьс тIисса ссавниха
Му цIарал цIупарданул
ччуччин бувну гьан бувсса,
Вил оьрмугу лавхьхьунни
аьрщи сукку шавриха,
Чурххайцири базурду
буцари бувну лавгсса.

Лавгссарав утти ина,
ттуруллувун баргъ куна,
Лавкьуссарив вил яру
тачIав къатIитIай куццуй,
Кьабивтссарив тти махъру
зума тIун цIимилийну
Агь, жул арс, аьзизма, уссу,
буттай, дус!
Хъусращиял жямат

————————————————————

МАХIАММАДЛУЛ АРС ЩЕЙХАХIМАДОВ МИХIРАН
Уттигъанну, тамансса хIа­ллай къашавайгу ивкIун, оьр­мулул 84 шинаву дунияллия лавгунни ххаллилсса лаккучу, захIматрал ва дяъвилул ветеран ЩейхахIмадов МихIран.
Увну ур МихIран 1929 шинал Ккуллал шяраву. Ванал оьрчIшиву дагьну дур яла захIматми дяъвилул шиннардийн. Тай шиннардил оьрчIан кунма ванангу багьну бур захIмат буллан. Цува кунасса цаймигу оьрчIащал колхозрал яттичIан лавгун ур. Зунттал районнан Бабаюртлив аьрщи дуллусса чIумал, хьхьичIва-хьхьичI аьрщи зузи дуллалиминнавухгу МихIран хьуссия. Буттал шяраву 7 классгу бувккуну, Татаюртлив хьхьувайсса дянивмур даражалул школагу къуртал бувну бур. Гания махъ Буйнакскаллал механикалул техникумгу къуртал бувну, чIярусса шиннардий зий уссия Сулакьрал МТС-рай, архIал Бабаюртлив Ккуллал колхозравугу. Шикку акъассагу, МихIран зий ивкIссар ГьунчIукьатIрал, Карашрал колхозирттавугу. ЧIун дирувкун аьрали буржгу лавхъун, щалва оьрмулий зий ивкIссар Гь. Саэдовлул цIанийсса колхозраву механикну, трактордал бригадалул бригадирну ва цаймигу колхозрал давурттай.
Ххуйсса механизатор ушиврий акъассагу, МихIран чIявусса лакран кIулссия ххаллилсса балайчи, музыкант хIисаврайгу. Чув, ци даврий зий ивкIхьурчагу МихIран ия захIмат ххирасса, инсаншиврул увччусса, чIявусса дустал бусса, аьчухсса инсан.
МихIран аьпалухьхьун лагаврил хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру мунал арсурваврахь, душваврахь, уссурссуннахь ва щалагу агьлу-авладрахь. Цал бунагьир­ттал аьпа баннав. Алжаннул ххари аннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав.
Ккуллал жямат

—————————
МАХIАММАДЛУЛ АРС КЪАЙСАРОВ СУЛАЙМАН
Уттигъанну, цIуцIи шаний лахъигу къалавгун, оьрмулул 80 шинаву аьпалухьхьун лавгунни яхI-къириятрал увччусса ххаллилсса лаккучу, цIанихсса учитель, захIматрал ветеран, Хъювхъиял шяравасса МахIаммадлул арс Къайсаров Сулайман.
1948 шинал шяраву 7 шинал школагу къуртал бувну, ЧIяв дянивмур даражалул школа къуртал бувссар. Гара шинал увххун ур Дагъусттаннал пединститутрал физикалул ва математикалул факультетрайн.
1956 шинал цалва захIматрал ххуллу байбивхьуну бур Вихьуллал школалий физикалул ва математикалул учительну зий. ТIалав увну зий уссия учительну Къяннал школалий.
1964 шинал учительну зий айивхьуссар Буйнакскалий Шяраваллил хозяйствалул техникумраву. Зий ивкIссар 7-мур школалул завучну, 4-мур школалул директорну. 1968 шинал тIалав увну зун ивкIссар Буйнакскаллал 2-мур педучилищалул учительну. 1974 шинал ивтссар 3-мур педучилищалул директорну. 1976 шиная айивхьуну, 2-мур педучилищалул директорнал хъиривману зий ивкIссар 1994 шинайн ияннин.
Пенсиялийн увккун махъгу, оьна къаавцIуну, зий уссия респуб­ликалул инкассациялул управлениялий.
ОьрчIру тIайлану тарбия бан, миннан кIулшиву дулун дакIнийхтуну бивхьусса захIматрахлу Сулайман лайкь хьу­ссар «Отличник народного образования СССР», «Заслуженный учитель Дагестана» бусравсса цIардан ва мукунна чIярусса хIурматрал грамотарттан ва бахшиширттан.
Сулайман цIанихсса, цалла даву ххирасса, оьрчIру ххирасса, грамотнайсса учитель ушивруцIун, жяматрачIа хIурмат бусса, мукъуву сий дусса, цума-цанналгу чIарав ацIан хIадурсса, яхI-къирият дусса инсан икIайва.
Сулайман аьпалул шаврил хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру кулпатрахь, арснахь, душваврахь, миннал оьрчIахь, уссурссуннахь, гъан-маччанахь цинявннахьвагу. Цал гьав нурданул дуцIиннав, алжан нясив баннав, махънал оьрмурдай барачат бишиннав.
Амин!
Хъювхъиял жямат

—————————
СУЛАЙМАННУЛ АРС ХIАНАПИЕВ АХIМАД
Хъунмасса хIаллай къашавайгу ивкIун, август зурул 21-нний аьпа­лухьхьун лавгунни ххаллилсса лаккучу, яхI-къириятрал ва аькьлу-кIулшилул увччусса инсан, щарнил жяматраву ва райондалий цащала зузиминначIа ва цува кIулминначIа сийлий оьрму бувтсса, дакI-аьмал хIалимсса, къатлулгу, кулпатралгу, оьрчIалгу дакI ххари дуллай ивкIсса адамина, ХIанапиев АхIмад Сулайманнул арс.
АхIмад увссар 1936-ку шинал ЧIяйннал шяраву хъудугьул кулпатраву. ЧIивину унува зий аьдатсса АхIмадлул дяъвилул шиннардий, хъунисса арамтурал дайсса, чIиникIрах цулуцавугу, хъурссух гъайчавугу дуллай, биялсса захIмат бивхьуссар шяраву ва къутаннай, ЧIяйннал колхозрал маэшат гьаз буллай.
Шяраву школагу къуртал бувну, аьралий буржгу биттур бувну махъ, АхIмад увххун ур Буйнакскаллал кооперативный техникумравун. Техникум къуртал бувну пенсиялийн укканнин Ккуллал райпорал ревизорну зий ивкIссар. АхIмад лайкь хьуссар чIярусса хIурматрал грамотарттан ва бахшиширттан.
АхIмад ия дакI марцIсса, уз­дансса, дугърисса адамина. Ванал чаннасса аьпа жул дакIурдиву абадлий личIантIиссар, цал бунагьирттал аьпа баннав, гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари аннав.
АхIмадлул кьурчIисса бивкIулул къумашивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ванал оьрчIахь, душварахь, уссурваврахь, ссурваврахь, оьрчIал кулпатирттахь, куявтурахь, махъсса гъан-маччанахь. Ванан бакъамур оьрму ванал махънан булуннав, оьрмурдай барачат бишиннав.
ЧIяйннал жямат, дустал, гьалмахтал