Барча уллай буру

laks_1Исвагьисса кIива «ххюва»
Вай гьантрай ХIамидлул арс МахIаммадов Юсуплул оьрмулул ххуллу-ххуттаву чивчуссар 55 шинал таварих. Ххаллилсса таварих. Так исвагьиса кIива «ххюнния» салкьи хьусса буну тIий бакъача, миннул залуннал миккун ияннин бивтсса ххуллу буну тIий ххуй-ххуйсса кьинирдая сакин хьусса. Мунал ттинин бартбивгьусса иширттаву буну тIий цахьва цалагу, цайминнахьгу сивсуну майшан чинсса цимивагу иш. Гьай-гьай, ххариссагу, пашман­ссагу, амма дакIнил диялсса хъусну ккалли хъанахъисса.
Дус Юсуп! ЧIа тIий буру ттигу вин цимирагу ххю-ххюра шин, ххуй-ххуйсса кьинирдая ва лахIзардая сакин хьусса, ссахчIав баххана къабансса кьисматну ккалли хьунсса. Яаннав ина Заннал винагу, вилацириннангу, цинявппа дустурангу, лакрангу.
Дустал, гьалмахтал