Пионертал уттигу уттавана бур

Майрал 19-нний, жунма кIулсса куццуй, кIицI лагайссар Пионертурал кьини. Ва кьини бигьалагай кьинилийн данди дацIлай тIий, майрал 17-нний Вихьуллал шяраваллил школалий дия пионертурал дружинардал батIаву. Га батIаврий, ХIусайнова Аьйшал дарс дишай­сса, мукьилчинмур классраву дуклакисса урчIа оьрчI-душ пионертурал кьюкьлувун кьамул буллай бия. Гъарал лачIлачIисса кьини душаврийн бувну, байран дуруна классраву. Ва байрандалий гьуртту хъанай дия 5-8-ми классирттаву дуклакисса пионертурал оьрчIал кьюкьригу.

Циняв дружинарду пионертурал батIаврийн хIадурну душиврул рапорт буллуна школалул хъунмур вожатая Кьурбанова ПатIимал хьхьичI. Хъирив ванил ихтияр дуллуна 8-мур классраву дуклакисса оьрчIахьхьун, цIуну пионертурал кьюкьлувун кьамул буллалисса оьрчIал шадлугъсса хъва булайхту, вайннай галстукру бахIин.
Галстукру бахIайхту чIавасса пионертурал, Лакрал гимн, МухIуттин Чариновлул мукъурттийсса «Лакку кIану» тIисса балай увкуна. Ва балайлул хъирив ккаккан дуруна ниттин, шяраваллин, ватандалун, учительнан, миллатрал аьдатирттан, виричутуран, Хъун дяъви най бивкIсса шиннардий виричушивуртту дурсса чIава жагьилтуран хас бувсса балайрдайсса, къавтIавурттайсса, шаммардайсса, декламациярттайсса ххаллилсса ва хъуннасса концерт. Классраву щябивкIун, чIава пионертурал концертрах тамашалийсса школалул оьрчIру, учительталгу рязийну хъатру ришлай бия. Укун­сса чIавасса оьрчIру цила кIанийн дуртсса байрандалийн хIадур буллай захIмат бивхьушиву чIалай бия вайннал учитель ХIусайнова Аьйшал. Ттун цIакьнивагу бавссия ва учительнал дарсру дишаврил пагьму-гьунар лахъсса бушиврияту. Му затгу тасттикь хьуна, анжагъ ва учительнал хIадур дурсса, ца байрандалийну. Явара, цавагу шеъри, декламация ду­ккаву оьрчIал чIапIая ккалаккисса дакъаяча, дакIних лархьхьуну ккалаккисса дия.
Ша хьхьичIунмай ласияра, чIавасса пионертал!