Ваччиял школалул къатри дузал шавай дур

Ваччиял бухмур школалул къатри цукун дуссарив зун кIул хьунтIиссар ва школалул жанахIравун буххайхтува. Нажагь гужсса буран бищурча ягу кIира-шанна кьини марххала буварча, школалул магъи щяв хьуншивугу аьлтта чIалантIиссар. Мунийн бувну, 2011-ку шиная шинмай, Ккуллал райондалул муниципал сакиншиннарал цила бюджетрайну буллай бур Ваччав 200 дуклаки оьрчI дуклаки ансса, архитектуралул чулуха хъинну сий дуну чIалачIисса школа. Ва школа буллалисса давурттая цIуххин на хьунаавкьуссияв Ккуллал райондалул гьанусса къатри дуваврил, архитектуралул ва ЖКХ-лул отделданул хъунама Оьмаев Кьурбан Шихшаевичлущал. Ванал бувсуна ттухь укунсса затру:

— Ккуллал райондалий махъсса шиннардий инсантурал ахIвал ххуй буллалисса хъунисса давурттив дуллай буссар. ХIакьинусса кьини Вихьлив, Ваччав цIусса школарду, ЧIяв спортрал комплекс буллай буссар, щин дуцлай буссар Ваччав, ЧIяв, Хъюйн. Жулва хIакьинусса ихтилат такну Ваччав буллалисса школалия бухьувкун, чан-кьансса ваниясса затру гьарта-гьарзану бусанна. Ваччавсса школа бур 200 дуклаки оьрчI щяитан шайсса школа. Ванил сметалийн бувну, аьмну харж дуван ккаккан дурну дур 113 миллион ва 544 азарда къуруш, вайннувату къатри дуван – 75 миллион ва 341 азарда къуруш. ЛирчIми арцу харж дувантIиссар школалун аьркинсса кьай-кьуй ласун. Школа буллай байбивхьу­ссар 2011-ку шинал. ХIакьинунин дурну дур 37 миллион ва 803 азаруннинсса давурттив. Школа бур кIира зивулийсса. ВаницIунма лавчIун бур 12 метра утта, 23 метра лахъи дусса, тамашачиталгу щябикIан бюхъайсса спортзал. Школалул лагма бикIантIиссар, мукунма, физкультуралий оьрчIаща лечавуртту дуван бюхъайсса ххуллугу. Бур, дукра дуван, дукан щябикIайсса залданущалсса, столовайгу. Школалий бикIантIиссар цинмалусса котельнийгу, трансформаторду бусса подстанциягу. Ва подстанциялий бикIантIиссар кIива трансформатор, ца муданма зузисса, кIилчинмур ца зия шайхту гамур зузи буван аьркин бувансса.
Вай давурттив дуллай дур ООО «Артстройком» тIисса жулла райондалиясса организация. Ва организация жучIара дакъагу, цайми давурттив дусса кIанттурдайгу зун дикIайссар…
Лавгссияв жу Кьурбан Шихшаевичлущал школа буллалисса стройкалийнгу. Шикку жун хьунаавкьуна ва стройкалул прорабну зузисса МахIаммадов Ислам ва цаппара шикку зузисса механизатортал, бетонщиктал, электриктал.
Исламлул бувсуна жухь аьмну стройкалий зий бушиву 20-нничIан бивсса зузалт. Шикку зий бия автокран, экскаватор Э-153, погрузчик, «Камаз». Кьурбан Шихшаевичлул школалул къатралми давурттив гьашинусса шинал къуртал дуван шайрив ххал дувансса пикри бур тIива. Умуд бур Ккуллал шяраву­сса кIилчинмур школалул хъирив, Ваччиялмур школа къуртал бувну, шивун оьрчIру бухлахисса кьинилул байран чIал къархьуну жура хьунадакьинссархха тIисса.