Дуккаврил идарарттаву хьхьичIмур ххуттай

Тимур увну ур ЦIуссалакрал райондалий ЦIуссалакрал шяраву. 1987-ку шинал школагу къуртал бувну, МахIачкъалаллал медициналул училищалувун увххун ур. Къуртал бувну бур, аьралуннаву къуллугъ бувну увкIун махъ, 1991 шинал, марцIну ххювардай. Ца шинай зийгу ивкIун, увххун ур Пятигорскаллал фармацевтиялул академиялувун. Му къуртал бувну махъ зун ивкIун ур Дагъусттаннал университетраву химиялул кафедралий лаборантну, архIала элмийсса ахттаршиннардахунгу агьну. 2021 шинал лайкьну дурурччуну дур элмурдал кандидат хьунсса ди­ссертация.

2013 шиная шихунай Тимур зий ур Аскерхановлул цIанийсса медициналул колледжраву. 2015 шинал зун ивкIун ур Дагъусттаннал медициналул университетраву, махъ тIивтIусса фармацевтиялул кафедралий.
2019 шиная шийнай зий ур Ухссавнил Ккавкказуллал ЧIяру профиллу дусса гуманитар колледжраву.


Имам Шамиллул цIанийсса Ухссавнил Ккавкказуллал ЧIяру профиллу дусса гуманитар колледжрал гьану бивзун дахьра 5 шин хьуну дур. ЧIирисса чIумул дянив колледжрал лайкьсса кIану бувгьуну бур республикалул кIулшивуртту дулаврил идарарттал дянив. ЧIявуну баллалисса колледж ххал бансса, ванил даврия, дуклакиминная цIухху-бусу бансса мурадрай, ттул аьрххи багьунни шиккун. Колледжрал къатраву ттун экскурсия бунни ванил гьану бивзма ва учредитель, юридий элмурдал кандидат, отставкалийсса милицанал полковник Тавлу Казакбиевлул ва фармацевтиялул кафедралул каялувчи Тимур Ибрагьимовлул.


Жул колледж хъана­хъиссар пиша лахьхьайсса ва кIулшивуртту дулай­сса коммерциялул ба­къасса идара. ЖучIасса дуккаву багьлухсса духьурчагу, шикку дуклан буххан бюхълай бур ахIвал кIюламиннащагу. Шинайсса дуккаву 35 азарунния 60 азаруннийн дирсса дур.


Мяйжаннугу, шикку дуклакиминнан ва зузиминнан, цIуллу-сагъшиврул ссуссукьушиву ду­сса студентъталгу хIисавравун лавсун, щаллу дурну дия циняв шартIру. Бия гьарица аьркинмунил дузалсса кабинетру. Най буна хIисав хъанай бия колледжрал давриву хъуннасса къулагъасрайн лавсун бушиву дуклакими тарбия баврил масъала. ЛяличIинура кIицI лагавияв шиккусса, жяматрал ва политикалул ишккаккулт, элмулул, искусстволул, спортрал ххуллий лайкьшивуртту дурсса циняв­ппагу миллатирттал вакилтал бусса ххаллилсса стендру. Вай ххал къадурну цучIав чIарах къагьанссия.
Колледжрал къатри ххал дурну махъ ттул ихтилат хьунни 2019 шиная шихунай шикку фармацевтиялул кафедралий каялувшиву дуллалисса фармацевтиялул элмурдал кандидат, АлхIасаннул арс Ибрагьимов Тимурдущал.

– Тимур, цукун тIайла ав­цIура ина ва колледжравун? Ци учинна шикку­сса дуккаврил проце­ссрая?
– Колледжрал учредитель Тавлу Казакбиевлущал на кIул увнав ттула коллегал. Най буна чIалан бивкIуна ва дуккаврил масъаларттая арх акъасса, цалла дуллалимур кIанийн дуртун дайсса, гъира-гьавас ххишала­сса инсан ушиву. «Колледжраву фармация яла бюхттулмур даражалий дикIан аьркинссар» увкусса ванал махъругу ттун асар хьуна. Ванавусса гъира-гьавас най буна ттувунгу багьуна. На ва колледжраву вузирдал даражалийсса, цимурцаннул щаллусса лабораторияртту сакин бувссар. Вай жул колледжрал пахрулунсса, ччинал хьхьичIун ласун бюхъайсса лабораториярттур. Шиву жу студентътуращал личIи-личIисса даруртту байссар. Дайссар препаратирттал экспресс-анализ.
Фармацевтътал хIакьину тIалавну бур захIматрал рынокрай. Жул цинявппа студентътурал шанма бутIа ва пиша лахьлахьисса бур. Жу хIарачат барду вайннан куртIсса кIулшивуртту дулун, ххуйсса пишакартал хьун бан.

Жул студентътал, 2-мур курсрая байбивхьуну, аптекардай зий буссар. Шиккува кIицI лаган, колледжраву лавайсса даражалий шайссар республикалул олимпиадартту. Ларгсса шинал шикку хьуссар республикалул медициналул колледжирттал дянивсса олимпиада. АцIунния лирчусса командартту гьуртту хьусса олимпиадалий жул студентътал чIаланну хьхьичIун бувккунни. Мукунма цалчинсса кIану бувгьуссар жул студентътурал цалчинсса медициналул кумаг баврил олимпиадалий.

Жул выпускниктал ЕГЭ къадуллунува кьамул байссар ччимур вузравун. Колледжраву мукунма шайссар республикалул, Ухссавнил Ккавкказуллал лагрулийсса спортрал бяст-ччаллу. Жул студентътураву буссар республикалул, СКФО-лул, Аьра­сатнал ва дунияллул чемпионтал. ЖучIа зузисса шама тренернава кIия дунияллул даражалийсса спортрал мастерталли. Хъуннасса къулагъас дуссар студентътал Ватан ххирану тарбия баврих. Цуксса хIайпнугу, ца жул студентнал – ХIажимурад МахIаммадовлул жан дуллунни хасъсса аьралий операциялий. Утти­гъанну колледжраву дур­ссар мунан хас дурсса аьпалул вечер. Жул студентътурал хъуннасса гьурттушинна дурссар аьралитуран, мукунма Донецкаллал ва Луганскаллал халкьуннан гуманитар кумаг бавриву.

– Аьмну циксса студентътал бур колледжраву? ЧIя­вучил язи бугьлагьимур ххуллу цумур бур?
– Фармациялул хъирив сийлий бур медициналул ссурвал хIадур байсса отделение. ХIакьину колледжраву дуклай бур азарунния ливчусса студентътал, сайки бачIи ва отделениялий бур.
Цал ттигу кIицI лагавияв, жучIа лавайсса даражалий хIа­дур буллай буссар медициналул зузалт. Кафедралий каялувшиву дуллай буссар медициналул элмурдал доктор, профе­ссор Зарема Кьурбанова. Гьарица цIуну дурксса приборду, оборудование га цIана ласайссар колледжран.
Утти жучIа фельдшертал хIа­дур байсса отделениегу тIитI­латIиссар. Ялагу жучIа хIадур буллалиссар ихтиярду дуруччай сфералуву, юриспруденциялул ххуллий зунсса пишакартал, социал зузалт, байбихьулул классирттал ва физкультуралул учительтал.

– Гьашину зул колледжрал юбилей хъанай дур. Ци учинна гьану бивзния шихунмайсса зула тарихрая, ккаккиярттая?
– Колледж тIитIинсса пикри хьуссар Тавлу Казакбиевлун. Дагъусттанлувтуран ва кIулссар хьхьичIунсса политикалул ва жяматрал ишккакку хIисаврай. 1998-2005-ку шиннардий Госсоветрал членну ивкIссар. Виваллил иширттал органнаву зий 35 шин хьуну махъ, Турциянаву­сса Аьрасатнал Машлул представительствалийн Дагъусттаннал вакилну гьан увсса чIумал, ванан хъинну къулай дирзун дур тийхсса дуккаврил система. Пикри хьуну бур жува аьдатсса кьяйдардая архсса, «телефонное право» къаишласса дуккаврил идара тIитIин жучIавагу. Жул колледж хъанахъиссар пиша лахьхьайсса ва кIулшивуртту дулайсса коммерциялул бакъасса идара. ЖучIасса дуккаву багьлухсса духьурчагу, шикку дук­лан буххан бюхълай бур ахIвал кIюламиннащагу. Шинайсса дуккаву 35 азарунния 60 азаруннийн дирсса дур. Яла-яла кIицI лаган ччива, багьа буллу­ссар куну, студентътуран бигьанма кьиматру бихьлай ба­къассар. Дуклан къаччима тIайла уккай­ссар.

Тавлу Казакбиевлущал ар­хIал колледжрал гьану бизлай хъунмасса захIмат бивхьуминнавух кIицI лаган ччива ца­ппара цаймигу цIарду: профе­ссор Зарема Кьурбанова, экономикалул элмурдал доктор, профессор Расул Кьадиев, химиялул элмурдал доктор, профе­ссор ХIасан Абакаров, Аьрасатнал Виричу (праволул кафедралий каялувшиву дуллай уссар) Загьид Загьидов, тарихрал элмурдал кандидат Ольга Казакбиева, юридий элмурдал кандидат Лилия Тавлуевна.

Жул коллективраву 3 элмурдал доктор, 16 элмурдал кандидат ва 3 доцент уссар. Ххюя инсан ­уссар хIурматлувсса цIарду ларсъсса. ЖучIа зун конкурсрал гьанулий кьамул байссар.
Хъунмасса хIарачат буллали­ссар жул преподавательтурал студентътуравун дуккаврих­сса гъира бутан, лавайсса даражалул пишакартал хIадур бан. ХьхьичIунсса студентътуран цIа кусса стипендияртту буссар.

Колледжрансса къатрал чулухагу жун тIайлабацIу хьуссар. Вай ххюра зивулийсса къатри дурну дур вузрансса проектрай республикалий ххуйну кIулсса аьлимчу, Аьрасатнал Дуккаврил академиялул академик Оьмар Оьмаровлул цила чIумал, Москавуллал университетрал филиал тIитIинсса пикрилий.
Жун шикку цичIав даххана дуллан къабагьунни. Гьар аьркинмунил дузалсса циняв дарсирдал кабинетру буссар. Бу­ссар даруртту байсса лаборатория, судрал заседанияртту дай­сса зал. 2021 шинал жул колледж багьссар Аьра­сатнал хьхьичIунсса кIулшивуртту дулайсса ттуршва идаралул сияхIравун.

– Колледжран имам Шамиллул цIа дизансса пикри цукун хьур?
– Му пикригу жул учредительнан багьунни. Ва буслан икIай, Туркнавусса чIумал махIаттал увну ивкIра тайннал халкьуннал жула миллатрал виричу имам Шамил лахъа-хъун уллалисса куццул тIий. Щайх Шамил тIий кIицI дайва тIар ванал цIа. Му зат асар хьуну, ва, Османнал империялул архиврдавусса материалгу ххал дуллай, Шамиллуя гьарта-гьарзану кIул буллан ивкIун ур. Тиха ва увкIун ур имам Шамиллул цIа республикалул визитная карточка хъанахъишиврий мукIруну. Колледжраву уттиния тиннайгу цаппара ххуй чулиннайсса дахханашивур­тту дан дакIний буссару. Цалсса миннуя къабусланна.

– Барчаллагь, Тимур. Зу дуллалимуницIун Занналгу кабакьиннав.

Ихтилат бувссар
Андриана Аьбдуллаевал