Ка сававсса Зулфия

Ка сававсса Зулфия

Макьала дулун хъунама редактор Руслан БашаевлучIан ухха­ра. Макьалалул мурад бувчIусса ванал, махсара буллай, учай: «ХIусайн, ина чIири-хъунсса макьала къачирчусса лакку хIакин МахIачкъалалив ливчIсса ххай акъара», – куну. Нагу жавабран учара: «Жулла цIуллушиву миннацIун дархIусса дурхха», – куну.
Вана укун, ва ххуллухгу ттун хьунабакьин нясив хьунни лакку хъамитайпа АьвдурахIманова Зулфия Аьлибуттал душ. Ва бур ЦIуссалаккуйсса ТIюхчардал шяравасса. Ппу Оьмаров Аьлибу­тта зий ивкIун ур хъунама агрономну винсовхозрай, нину Салимат бур даргири инсан, Сергокъалаллал райондалиясса. Цаннан-ца вай ххуй бивзун бур дуклакисса чIумал. Зулфиял лас АьвдурахIманов Абакар ур Гъумук судьяну зий.

– Зулфияй, буси вила даврия, дуккаврия, кулпатрая, даврил уртакьтурая.
– Ттул нину-ппу, яни буттал къатта, хъинну кувннан кув ххирасса, бавкьусса, цала ужагъраха зузисса, захIмат ххирасса бур.
Ниттин лакку маз кIулссар марцIну, кIанттул халкьуннащалгу оьрмулухун жула шяраву бивкIсса кунма хIалану буссар.
Абакар, ттул оьрмулул дус, 1999-ку шинал, ЦIуссалаккуйн бандформированияртту ххярхсса чIумал, Даххаевлул хъиривману зий уссия, чIявусса кIанай нигьачIишиврулунгу агьссар, район марцI дуллай. ЦIана зий уссар Гъумук судьяну.

Жул бур мукьва оьрчI – кIива душ ва кIия арс.
Нава 2000-ку шинал къуртал бав Санкт-Петербурглив Гирудотерапиялул академия. 2005-кусса шинал даврийн бувхра нава тIивтIусса ва поликлиникалийн. МахIачкъалалив ттучIа зий уссар ххаллилсса массажистну КIамахъалиятусса Аьбдуллаев Аьбдуллагь. Жул поликлиника буссар Редукторный поселокрай, ХIажи Булачлул кучалий, «Ниагара» тIисса хъунмасса ттучандалучIа – мунил цIа «Медиум» тIисса дуссар. На бучIан байссар ттула даврий ишла байсса оь ласай шатри (залирду) Москавливсса ва Санкт-Петербургливсса биофабрикарттая. Ва даврий зий ттул 17 шинни. Даву канилух дурккунни.

– Миннул ци-ци азарду хъин дайссар?
– Ми бишайссар, личIишиву дакъа, хъанний, арамтурай, оьрчIай, бакIрал, яруннал, бурхIал, каруннал, ччаннал ва цаймигу базурдай. ЧIявусса хъами бучIай лякьлуву оьрчI загьир къахъанахъисса, 10-хъул шиннардий на ми мадарасса хъин бав, оьрчIакъатлуй зали бихьлай. БучIай чIявусса яруннавун оь багьсса. Хъин хьунахьхьун цала зали цахьхьунма булайссар, кIилчин ишла къабай­ссар. На дайссар «хиджама»: зия хьусса оьтту, банкарду бизлай, итабакьлай, хъин байсса кьяйдар вагу.
Жул чIивисса коллектив мудан цIакьну бавцIуну буссар инсаннал цIуллушиврул ялув.
БурхIал азардугу, цайми-цайми захIматсса азардугу хъин дайсса метод дуссар на ишла дайсса. Мунийн метод RANC учайссар, 60 ххалаххи байссар (трапециевидный мышцалун). Сертификат дакъанахьхьун ми даруртту итакъабакьайссар.
Ковид дайдирхьусса чIумал, шагьрулул поликлиникартту хъирив къалаллай буну, на ттула поликлиникалий кьамул був­ссар чIявусса халкь, му азаруннища ххассал бувссар.
– Зулфияй, барчаллагь вин ихтилатрахлу. Муниярвагу ххуйну зунсса цIуллушивугу, ххаришивугу дуну личIаннав инагу, вил коллективгу.
ХIусайн Давыдов,
ш. ЧIурттащи

Читайте также: